Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion avseende Contagious equine metritis (CEM), smittsam livmoderinflammation hos häst

Enligt Jordbruksverkets författning SJVFS 2015:1 (pdf), skall bland annat CEM-prover vara negativa för att en hingst ska få användas i svensk seminverksamhet. Denna provtagningsanvisning baseras på nämnda författning. För export av sperma kan andra provtagningsregler gälla.

Svenska Hästavelsförbundet anger att negativt CEM-test krävs för hingstar av följande raser (2016-04-29): Gotlandsruss, welsh (alla sektioner), new forest, fjordhäst, nordsvensk brukshäst, shetlandsponny och onnemara.

Ansvarig veterinär bör alltid kontrollera gällande bestämmelser eller författningar inför provtagning eftersom författningar och avelsförbundens regler kan uppdateras.

CEM är en anmälningspliktig sjukdom enligt Jordbruksverks föreskrifter  (SJVFS 2013:23 (pdf)). Anmälan görs av svenskt laboratorium till Jordbruksverket och länsstyrelsen i aktuellt län. I de fall utländskt laboratorium ställer diagnosen är det provtagande veterinärs ansvar att anmäla positiva fall.

Allmänna råd och anvisningar

Proverna skall alltid tas av veterinär.

En hingst som ska användas i svensk seminverksamhet ska i ett inledande skede av samlingsperioden provtas för CEM enligt författningen SJVFS 2015:1 (pdf). För export av sperma kan särskilda provtagningsföreskrifter gälla (till exempel enligt EU nr 846/2014). Provtagningsrutiner för andra hästar kan finnas reglerat inom olika avelsorganisationer.

För seminhingstar i Sverige ska prover för CEM tas från hingstens penisskaft, urinrörets mynning och fossa uretralis. Om hingsten ska användas som spermagivare för färsk eller kyld sperma inom landet ska den provtas en gång med negativt resultat. Om sperma från hingsten ska frysas eller om det är en hingst som ska användas för export av sperma inom EU (EU nr 846/2014 (pdf)) ska hinsgten provtas två gånger med minst sju dagars intervall mellan provtagningarna. Proverna ska visa negativt resultat.

Vid övergång från naturlig betäckning till seminverksamhet under pågående säsong ska det förflyta minst 30 dagar från det att hingsten senast betäckte naturligt till dess att den utnyttjas för seminverksamhet. Prover ska tas tidigast 14 dagar efter sista den naturliga betäckningen. Under samma period ska det också tas ett allmänbakteriologiskt prov på hingstens sperma.

Om hingsten genomgått en antimikrobiell behandling bör prover inte tas förrän det gått 14 dagar. För hingstar som ska användas för export av sperma inom EU gäller dock särskilda regler för provtagning efter antimikrobiell behandling (EU nr 846/2014 (pdf). Läs mer om bakteriologisk kontroll efter behandling på webbsidan om CEM.

Provtagningsmaterial

Färdiga provtagningskit för PCR (E-swabpinnar och medium) eller odling (kolade provtagningspinnar och Amies kolade transportmedium) inklusive remiss kan beställas från SVA, 018-67 43 00, e-post order@sva.se. Tänk på att Amies kolade transportmedium har begränsad hållbarhet. 

PCR-analys

Hingst: 3 E-swab-pinnar
Om CEM-undersökning även önskas för sperma krävs ytterligare en E-swab-pinne, ange detta vid beställning av provtagningsmateriel.

Obs! För hingstar vars sperma ska användas inom övriga EU medger inte förordningen (EU nr 846/2014 (pdf)) E-swab vid PCR: istället ska prover placeras i ett transportmedium med aktivt kol (se nedan för odling).

Sto: 3 E-swab-pinnar och 1 lång uterusprovtagare

Sto, dräktigt: 2 E-swab-pinnar

Odling

Hingst: 3 korta kolade provtagningspinnar med Amies kolade transportmedium.

Om odling även önskas för sperma krävs ytterligare en provtagningspinne, ange detta vid beställning av provtagningsmateriel.

Sto: 2 korta kolade provtagningspinnar och 1 lång uterusprovtagare, alla med Amies kolade transportmedium.

Sto, dräktigt: 2 korta kolade provtagningspinnar med Amies kolade transportmedium

Allmän bakteriologisk undersökning kan utföras från samma provtagningspinne som tagits för CEM- undersökning och begärs på samma remiss.

Beskrivning av provtagning

All provtagning för CEM måste utföras av veterinär.

Provtagning av sto för CEM

Prov tas från fossa clitoridis, centrala sinus clitoridis samt från cervix portio. På dräktiga ston tas inte prov från cervix portio.

Klitorisområdet kan friläggas genom att med en behandskad hand sära på de yttre blygdläpparna. E-svabb för PCR behöver inte fuktas, men om odling ska ske kan provtagningspinnen med fördel fuktas i transportmediet innan prov tas.

Se bilder nedan hur man ska rikta provtagningspinnen vid provtagningen från de yttre könsdelarna.

CEM-bakterien, Taylorella equigenitalis, kan ofta isoleras från sekretet som finns i den centrala sinus clitoridis.

Fossa clitoridis. Foto: Ann-Marie Dahlin/SLU Centrala sinus clitoridis. foto: Ann-Marie Dalin/SLU

Provtagning från fossa clitoridis.
Foto: Anne-Marie Dalin/SLU

Provtagning från centrala sinus clitoridis.
Foto: Anne-Marie Dalin/SLU

Provtagning av hingst för CEM

Prov tas från hingstens fossa urethralis, urethramynning, penisskaft/preputium.

Provtagning i fossa urethralis. Foto: Anne-Marie Dalin/SLU

Provtagning i urethramynning. Foto: Anne-Marie Dalin/SLU

 

Transport av prov

Märk varje prov med hästens namn och provtagningsställe. Använd SVA:s remiss för CEM-undersökning och fyll i samtliga begärda uppgifter. Provtagande veterinärs underskrift och namnförtydligande skall finnas med på remissen.

Om kopia på analysresultatet ska skickas till en avelsorganisation måste aktuellt förbund som hästen är registrerad i anges på remissen (Svensk Travsport, Svenska Galoppförbundet eller Svenska Hästavelsförbundet/SH-ansluten förening för övriga raser). 

Proven ska sändas väl emballerade som brev.

Vid PCR-analys är transporttiden inte så känslig. PCR-analysen tar ca 1-3 dagar.

Vid odling är CEM-bakterien svårisolerad och dör lätt under otillfredsställande transportförhållanden. Den bakteriologiska undersökningen måste därför utföras under optimala betingelser. Transportmediet får inte frysa. För att kunna bedömas korrekt måste odlingsproven vara SVA tillhanda inom helst 24 och senast 48 timmar efter provtagning.

Prov som är tagna eller transporterade till SVA på ett felaktigt sätt eller under för lång tid kommer därför inte att undersökas med odling, omprov får då göras, alternativt kan PCR ibland vara ett alternativ. 

Provet odlas i normala fall i sju dygn (undantag görs vid export till vissa länder).

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls