Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Verifiering av ESBLCARBA, MRSA, MRSP och andra MRS, anmälningspliktig resistens

Sedan 1 augusti 2013 ska bakterieisolat med anmälningspliktig resistens verifieras med molekylärbiologiska metoder (SJVFS 2013:23, K4). Laboratorier som saknar sådan diagnostik kan få isolat från misstänkta indexfall verifierade vid SVA på Jordbruksverkets bekostnad.

Anmälningsplikt vid misstanke

Enligt Jordbruksverkets föreskrift om anmälningspliktiga sjukdomar (SJVFS 2013:23, K4) ska misstänkt laboratoriediagnos (preliminär diagnos) av följande anmälas:

  • Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA)
  • Meticillinresistent Staphylococcus pseudintermedius (MRSP)
  • Bakterier tillhörande familjen Enterobacteriacae med ESBLCARBA-resistens anmälas till länsstyrelse (blankett D 254, www.jordbruksverket.se).

För livsmedelsproducerande djur, utom hästdjur, ska misstänkt indexfall anmälas.

För andra djur, inklusive hästdjur, gäller anmälningsplikten förutom det misstänkta indexfallet, även samtliga övriga, nya misstänkta fall.

Fenotypiska kriterier för misstanke om MRSA, MRSP och ESBLCARBA-resistens

  • MRSA och MRSP: Nedsatt känslighet för oxacillin, cefoxitin eller annan cefalosporin hos Staphylococcus aureus respektive pseudintermedius.
  • ESBLCARBA: Nedsatt känslighet för karbapenemer hos bakterier tillhörande Enterobacteriaceae.

Fall som anmälts till länsstyrelse baserat på misstanke enligt ovan, ska verifieras med molekylärbiologiska metoder. Verifieringen är viktig för att åtgärder inte ska vidtas i onödan och för att nationell statistik ska vara riktig. Om misstanken bekräftas genom verifieringen ska fallet anmälas till både länsstyrelsen och Jordbruksverket (blankett D30).

För mer information se www.jordbruksverket.se och SJVFS 2013:23. Definitioner, såväl som kriterier för misstanke och rapporteringsförfarande beskrivs där utförligt.

Andra meticillinresistenta koagulaspositiva stafylokocker (MRS) anmäls först när de verifierats

Andra misstänkta meticillinresistenta koagulaspositiva stafylokocker (MRS) än MRSA och MRSP från indexfall ska också verifieras. Observera att sådana fall ska anmälas först när verifieringen är klar, inte vid misstanke. Fenotypiska kriterier för misstanke är desamma som för MRSA och MRSP.

Verifiering av anmälningspliktig resistens vid SVA, remiss och svarsrutiner

Laboratorier som till länsstyrelse har anmält misstänkta fall av MRSA, MRSP eller ESBLCARBA eller har MRS-isolat som behöver verifieras före anmälan (enligt ovan) kan få isolaten verifierade genom undersökning med molekylärbiologiska metoder vid SVA.

Endast det första isolatet från ett misstänkt djur, eller från en besättning med livsmedelsproducerande djur verifieras kostnadsfritt. Kostnader för insändande av isolat till SVA står insändaren för, men förfrankerade provpåsar kan beställas från SVA. Uppföljande isolat från djur eller besättningar som redan verifierats som indexfall debiteras insändande laboratorium, enligt SVA:s prislista (www.sva.se).

Isolat skickas till Avdelningen för mikrobiologi, sektionen för bakteriologi, vid SVA och ska åtföljas av remiss Verifiering Anmälningspliktig resistens ESBLCARBA, MRSA, MRSP och andra MRS (pdf).

För den nationella statistiken är det värdefullt att de uppgifter om fallet som efterfrågas på remissen fylls i så fullständigt som möjligt. Om uppgifter saknas ange gärna ”saknas”.

SVA svarar ut resultatet av undersökningen till det insändande laboratoriet. Vid positiv verifiering av ett fall fullföljer det insändande laboratoriet anmälan till länsstyrelsen och Jordbruksverket enligt ovan (blankett D 30), såvida det inte överenskommits att SVA ska göra den slutliga anmälan. För frågor om rutiner och överenskommelse om vem som ska anmäla, kontakta Sektionen för bakteriologi vid SVA, 018–67 40 00.

För mer information om särskilt resistenta bakterier hos djur och människor se SVA:s webbplats och Folkhalsomyndighetens webbplats.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls