Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Gapmask hos fjäderfä

Framför allt unga fåglar kan få symtom i form av andningssvårigheter, avmagring och svaghet vid infektion med gapmask. Problem ses särskilt efter utevistelse under regniga perioder. Gapmask drabbar hönsfåglar och många vilda fågelarter.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Art: Syngamus trachea

Värddjur

Hönsfåglar (höns, kalkon, fasan, rapphöns, pärlhöns, påfågel, vaktel) och många vilda fågelarter.

Förekomst i Sverige.

Gapmaskar (Syngamus trachea). Foto: SVA

Gapmask ses framförallt hos unga individer som vistas utomhus under sommaren, särskilt efter regnperioder när daggmaskar kommit fram eftersom dessa är en viktig smittkälla.

Gapmask är en vanlig och besvärlig parasit i viltuppfödningar hos fasan och rapphöns. Parasiten kan påvisas även då och då hos hönskycklingar i hobbybesättningar. Bland vilda fåglar ses ibland dödsfall till följd av gapmaskinfektion hos fågelungar och ungfåglar till exempel hos trastar och skator.

Utseende

Parasiten är röd (se bild) och det vuxna stadiet hittas i luftstrupen. Honmasken är fem till 20 millimeter lång, medan hanen är två till sex millimeter och sitter fast i honan i ständig parning så att maskarna ser ut att bilda ett y.

Livscykel

Fåglar smittas med gapmask genom att äta ägg eller larver som kan finnas både frilevande och inuti daggmaskar, sniglar och snäckor. Väl nere i tarmen tar sig gapmasklarven genom tarmväggen och ut i blodet för transport till lungorna. 

Ibland kan larverna penetrera direkt genom matstrupen eller krävan och vandra därifrån till lungorna. Den vuxna honan producerar ägg i luftstrupen vilka hostas upp, sväljs och passerar genom fågelns tarm ut med träcken. Efter två till sju veckor i det fria kan gapmaskäggen antingen infektera nya fåglar eller kläckas till frilevande larver.

Smittspridning

Gapmask nyintroduceras i en flock genom inköp av smittade fåglar eller från vilda fåglar. När smittan väl finns i marken, till exempel i en rastgård, utgör daggmaskar den viktigaste smittrisken. Inuti daggmasken kan gapmasklarven vara smittfarlig i mer än fyra år, vilket innebär att mark där smittade fåglar vistats kan vara smittfarlig under lång tid.

Symtom

Symptom av gapmaskinfektion ses huvudsakligen hos unga fåglar och består av andningssvårigheter, avmagring och svaghet. Fågeln sträcker ofta på halsen och gapar för att få luft. Den kan även skaka kraftigt på huvudet. Andningshindret utgörs av parasiter, slem och förtjockad inflammerad slemhinna i luftstrupen. Dödsfall till följd av kvävning förekommer.

Diagnos

Gapmaskägg kan påvisas genom parasitologisk undersökning av träckprov. Vid en obduktion kan parasiten ses i luftstrupen och omfattningen av angrepp och skador kan bedömas.

Avmaskning och förebyggande åtgärder

För att minska smittrycket i en besättning bör fåglarna inte vistas på samma mark år efter år. Fåglarna bör inte utfodras utomhus eftersom detta lockar fram vilda fåglar.

Avmaskning rekommenderas vid påvisad infektion med gapmask. För avmaskning ta kontakt med veterinär.

Andra orsaker till andningsvårigheter

Observera att gapmask inte är den enda möjliga orsaken till andningssvårigheter hos fåglar. Infektioner med virus och bakterier kan orsaka identiska sjukdomssymptom. Hos höns kan till exempel virussjukdomen infektiös laryngotrakeit (ILT) likna gapmaskinfektion. Kontakta därför veterinär vid akuta andningssbesvär hos fåglar, skicka döda fåglar för obduktion, eller skicka ett träckprov för parasitologisk undersökning. 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls