Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

MRSA hos häst

Infektion med den antibiotikaresistenta bakterien meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) har påvisats hos cirka 30 hästar i Sverige mellan 2007 och 2015. Restriktiv användning av antibiotika och basal hygien vid behandling av sår sänker smittrisken. Om antibiotikabehandling skulle krävas finns endast  få substanser att välja på vid MRSA-infektion hos häst.

 • Anmälningspliktig: Ja
 • Epizooti: Nej
 • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Generella råd

MeticillinresistentStaphylococcus aureus (MRSA) är en bakterie som smittar genom direktkontakt. Men även indirekt smitta, framför allt via händer anses ha betydelse. Handhygien är därför viktig vid skötsel av MRSA-infekterade djur. Handtvätt och efterföljande handdesinfektion rekommenderas både före och efter kontakt med infekterade hästar.

Restriktiv antibiotikaanvändning minskar risken för spridning av MRSA. Vanligast förekommer MRSA-infektioner i sår, framför allt efter operation. Kontakta veterinär för bedömning och eventuell provtagning om du har en häst med ett svårläkt sår.

För flergenerella råd för att minska risken för överföring av smittsamma infektioner hos häst, se ”Om en smitta drabbar stallet - Checklista" (pdf).

Råd om hantering av MRSA-infekterad häst 

 • Isolera infekterade hästar från friska hästar.
 • Täck såren med förband när en infekterad häst flyttas eller motioneras.
 • Låt, om möjligt särskild personsköta infekterade hästar.
 • Tvätta och desinfektera händerna före och efter kontakt med en smittad häst.
 • Använd handskar vid hantering av såret. Desinfektera händerna före och efter användning av handskar.
 • Använd särskild rock/overall och skor (skyddskläder och skoskydd) vid direktkontakt med en smittad häst, alternativt byt kläder efter direktkontakt.
 • Använd helst separata redskap och utrusning till smittade hästar.
 • Rengör och desinfektera redskap, utrustning och inredning som använts till en smittad häst.
 • Rengör och desinfektera utrymmen där den infekterade hästen har vistats och där smitta kan ha överförts till miljön.
 • Rengör och desinfektera personlig utrustning som använts vid skötseln av den infekterade hästen. Tvätta kläder i 60 °C eller mer.
 • Om du själv utvecklar sår eller bölder uppsök läkare för MRSA-undersökning. Länk till Folkhälsomyndighetens information om MRSA.
 • Kontakta veterinär för bedömning och provtagning om misstanke finns att någon annan häst har blivit smittad.

Lagstiftning

I Sverige ska fynd av MRSA och andra meticillinresistenta koagulaspositiva stafylokocker hos djur anmälas till Länsstyrelsen och till Jordbruksverket (SJVFS 2013:23, K4). Enligt smittskyddslagen (2004:168) är veterinär även skyldig att meddela smittskyddsläkaren sådana uppgifter som kan vara av betydelse för smittspridning och eventuell smittspårning om människor drabbas. MRSA hos människor är på liknande sätt anmälningspliktigt inom humansjukvården. Det finns särskilda krav för behandlande veterinärer vid misstanke om MRSA (SJVFS 2013:14, K112).. Det gäller bland annat information till djurägaren om restriktioner och smittskydd.

Det finns också krav för djurägare som har ett djur med en misstänkt eller pågående MRSA-infektion. Det gäller bland annat informationsplikt, kontaktisolering, separat transport och rengöring.

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om författningar och bestämmelserna kring MRSA.

Mer information

För ytterligare information i det enskilda fallet kontakta veterinär, länsveterinär eller smittskyddsläkare.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls