Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Bandmask (Anoplocephala perfoliata) hos häst

Förekomst

Bandmasken är vanlig hos hästar i alla åldrar men ger sällan symtom. De flesta infekterade hästar har ett fåtal maskar.

Agens

Bandmaskar är platta och uppbyggda av segment. Hästens bandmask är cirka 4 cm lång. (klicka på bilden för att se den i större format) Foto: SVA

Bandmasken Anoplocephala perfoliata är platt, cirka en centimeter bred och tre till fyra centimeter lång. Den består av flera segment. Mundelen består av fyra kraftiga sugkoppar som suger fast masken vid tarmens slemhinna.

Smittvägar

Bandmasken är beroende av en mellanvärd, olika arter av pansarkvalster (Oribatidae), som är vanligt förekommande i betesmarker. Hos de könsmogna maskarna innehåller de bakersta masksegmenten ägg. Segmenten lossnar från masken och följer med avföringen ut. Äggen äts upp av kvalster och utvecklas i dessa till larver. När hästen betar får de i sig smittförande kvalster.

Patogenes

Smittförande kvalster sväljs, och bandmasklarverna i dessa kommer ut i tarmen och utvecklas där till maskar. Maskarna lever i övergången mellan tunntarm och blindtarm (ileum). Det tar fyra till sex månader från det hästen ätit smittade kvalster tills det finns könsmogna maskar i tarmen.

Symtom

Bandmask kan orsaka slemhinneskador i proportion till antalet maskar. I en nyligen av SVA genomförd studie på svenska hästar, sågs en ökad risk för kolik vid förekomst av bandmask. Vid kraftiga angrepp kan en stor mängd bandmask hindra passagen vid området tunntarm/blindtarm. "Observera att långtifrån alla träckprovsanalyser innefattar undersökning för bandmask. Vid SVA innefattas bandmask i den kvalitativa analysen”. Läs mer om träckprov och parasitundersökningar.

Diagnos

Träckprov är en bra metod för att detektera bandmaskägg om hästen har måttlig till kraftig infektion med denna parasit.
Vill du veta om hästen har bandmask, ska du ange det särskilt på följesedeln. Laboratoriet använder nämligen en speciell analysmetod för detta och rutinmässiga metoder för träckprovsanalys inkluderar vanligtvis inte undersökning av bandmaskägg.
För att kontrollera förekomsten av bandmask kan du även låta veterinären ta blodprov. 

Provtagning

Vill du veta om hästen har bandmask via ett träckprov ska du ange det särskilt på följesedeln. Laboratoriet använder nämligen en speciell analysmetod för detta. För att kontrollera förekomsten av bandmask kan du även låta veterinären ta blodprov. Rådgör gärna med laboratoriet eller veterinär innan du tar proven.

Behandling

Avmaska eller inte?
Se separat sida: Avmaskning av häst 
SVA hjälper dig att tolka undersökningsresultatet från träckprovet och ger råd om du behöver avmaska. Bedömning av svaret beror på hästens ålder, när den avmaskades senast och med vilken typ av preparat, vilken tid på året som provet togs, vilken typ av hästhållning och bete som finns på gården, samt vilken/vilka parasitarter som påvisats i provet.
Även om hästen har måttligt eller högt antal parasitägg behöver den inte visa symtom på parasitangrepp. Däremot utgör den en risk för andra hästar eftersom den sprider många parasitägg på betet. Hästen kan alltså behöva avmaskas för att inte parasitsmittan på betet skall bli för hög.

Isolering

Om du får in nya hästar med okänt parasitstatus till din flock, kan du avmaska dem tre till fyra dagar innan de släpps ut i beteshagarna för att inte de ska smitta ner dina förhoppningsvis ganska parasitfria marker.

Stallrengöring

Inte aktuell.

Profylax

Det bästa för hästen är att förebygga parasitproblem så långt som möjligt. Det leder till att användningen av avmaskningsmedel minskar, och därmed till att problemen med resistens inte ökar. Betesplanering och andra metoder för att minska smittrycket i hagarna samt träckprovsanalyser är viktiga redskap i det förebyggande arbetet.
Se separata sidor:
Betesplanering och andra metoder för att minska smittrycket i hagarna
Parasitologisk provtagning, Träckprov och tolkning – häst

Prognos

Bandmasken är vanlig hos hästar i alla åldrar men ger sällan symtom varför man kan säga att prognosen är god. Ileumförstoppning, som kan ge en allvarlig och ibland återkommande form av kolik, kan bero på bandmaskskador.  

Zoonosaspekt

Bandmask hos häst kan inte smitta människor.

Vad säger lagstiftningen?

Infektionen är inte anmälningspliktig.

Texten kommer med tillstånd från författarna (Åsa Lindqvist, Fä&Folk, veterinär Eva Osterman Lind, SVA, och agronom Margareta Bendroth, Hushållningssällskapet Sjuhärad) till stora delar från broschyren Hästens parasiter.

Referenser  

Studdert M.J. (1996) Equine Adenovirus Infections. In: Virus Infections of Equine edicine. Ed: Studdert M.J., Elsevier, Amsterdam, The Netherlands.
Rose M.A. et al. (1974): Virus infection of horses at Newmarket, 1972 and 1973. Vet Rec. 95 (21) 484-488.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls