Coronavirus - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Coronavirus hos kalv

Coronavirus är vanligt förekommande i hela världen och är en av patogenerna som ingår i komplexet neonatal enterit hos kalvar. Coronavirus ger också upphov till luftvägsinfektioner hos kalv.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Coronavirus förekommer i svenska nötkreatursbesättningar, och påvisas sporadiskt. Sjukdom är vanligast under vinterhalvåret då djuren är inne och smittrycket är högre, samt då miljön är kall och fuktig. Coronavirus kan ge diarré hos kalvar under tre månader, men sjukdomen är som vanligast hos en till tre veckor gamla kalvar. Viruset kan även ge luftvägssjukdom hos två till sex månader gamla kalvar och vinterdysenteri hos vuxna djur.

Kliniska symtom

Varierande morbiditet och mortalitet. I besättningar/områden där virus cirkulerar frekvent ses främst sjukdom hos en till tre veckor gamla kalvar, som får slemblandad, gulaktig diarré. Beroende på hur kraftig diarrén är ses varierande grad av slöhet, nedsatt foderlust och uttorkning. Samtidiga luftvägssymtom kan ses då viruset även infekterar luftvägarna. Kalvar som får luftvägssjukdom kan ha allt från milda symptom (hosta och snuva) till lunginflammation. Ofta ses även samtidig diarré. Luftvägssjukdom orsakad av coronavirus predisponerar för sekundär bakteriell sjukdom. Coronavirus kan ge såväl plötsliga utbrott som långvariga problem.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Coronavirus

Inkubationstid:

20–36 timmar

Infektionsport:

Via mun och luftvägar

Spridning i djuret:

Viruset infekterar epitelceller i främre delen av tunntarmen, men sprider sig sedan i resten av tunntarmen och grovtarmen. Likaledes infekterar viruset epitelceller i luftvägarna.

Smittvägar:

Oavsett om kalven har diarré eller luftvägssjukdom utsöndras virus både via träck och via sekret från mun och nos samt via utandningsluft. Äldre djur är ofta symptomfria bärare och kan vara en betydande smittkälla för kalvar. Smittspridning via direktkontakt mellan kalvar eller indirekt genom kontaminering av golv, strö, väggar, fodertråg, redskap, kläder och stövlar. I en svensk studie från 2018 påvisades mycket höga halter coronavirus på synligt ren och torr utrustning 24 timmar efter att den använts i stallet. Levande, smittsamt virus odlades fram från utrustning som stetoskop och armbandsur 24 timmar efter kontakt. Sist under profylax kan denna mening läggas till: För god biosäkerhet behöver all utrustning som förs mellan besättningar och kommer i kontakt med djur rengöras noga och desinficeras. Coronavirus lätt att avdöda med vanliga desinfektionsmedel såsom klorbaserade medel, alkohol och virkon.

Provtagning och diagnostik

Träckprov tas rektalt från kalv med akut diarré, och skickas i plastburk/rör för analys. Flera prover kan poolas på labbet och testas som samlingsprov. Provet ska skickas in till SVA senast dagen efter provtagning och bör inte tas på en fredag. Förvaras i kylskåp till dess att det kan skickas. Vid luftvägsinfektion kan nässvabb (helst Eswab) för PCR tas. En film som visar hur du tar ett nässvabbprov på kalv kan ses här på Gård & Djurhälsans webbplats.
För att få reda på hela besättningens aktuella coronavirusstatus kan mjölkprov för antikroppar tas på förstakalvare.

Vid utredning av kalvsjukdom hos besättning ansluten till Gård & Djurhälsan används Kalvpaketsremiss till SVA , för övriga besättningar vid övriga provtagningsorsaker används allmän SVA-remiss).

Behandling och profylax

Ingen specifik behandling då det är ett virus. Understödjande och förebyggande enligt diarré hos småkalvar och luftvägsinfektioner hos kalv.
Goda smittskyddsrutiner förhindrar introduktion av smitta i besättningar fria från coronavirus. Besättningar som vill behålla frihet från coronavirus bör vara restriktiva med besökare, ha gårdsegna rockar och stövlar samt undvika inköp av djur.  

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls