Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Digital dermatit hos nötkreatur

Digital dermatit är en sjukdom som karaktäriseras av ett allvarligt, smittsamt eksem i klövranden hos nötkreatur. Digital dermatit ger oftast upphov till hälta och är vanlig i Sverige, särskilt i stora lösdrifter. 

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Andra namn: Allvarligt klöveksem, DD, på engelska: digital dermatitis, Mortelaro disease

Förekomst

Digital dermatit i ballregionen.
Foto: Christer Bergsten SLU/Växa Sverige

Digital dermatit sågs först i Europa, men har sedan spritts till USA och hela världen där intensiv mjölkproduktion bedrivs. I Danmark räknar man med att i stort sett 100 procent av lösdrifterna är smittade. I Sverige ses en ökande förekomst i mjölkkobesättningar främst vid övergång till lösdrift. Enligt sammanställning av klövhälsorapporter från senare år hade cirka 30 procent av svenska besättningar haft något fall av digital dermatit. Digital dermatit är vanligast under stallperioden och i lösdrifter med dålig hygien på gångar eller där korna uppehåller sig. Sjukdomen ses mer sällan i köttbesättningar, hos ungdjur samt under betesperioden. 

Kliniska symtom 

Morbiditeten kan vara mer än 90 procent, men vanligen har cirka 20 procent av korna symtom i en smittad besättning. Kliniskt ses ett sårigt och ibland blödande eksem lokaliserat till huden mellan klövens ballar i anslutning till karleden. Den utvecklade skadan är mycket trycköm och drabbade djur uppvisar varierande grad av hälta. Lindriga eller kroniska fall utvecklar förtjockad hud, krustor och ibland vårtliknande utväxter (verrukös dermatit). Däremot ger normalt inte digital dermatit upphov till feber eller svullnad i omkringliggande mjukdelar som vid klövspaltsinflammation.
Digital dermatit kan ge upphov till ytlig och djupgående klövröta beroende på eksemets lokalisering. Digital dermatit i klövspalten kan dessutom ge upphov till besättningsproblem med limax, som är en utväxt av huden i klövspalten.

Differentialdiagnoser

Klövspaltsinflammation och andra klövsjukdomar som ger upphov till hälta
Det är inte möjligt att avgöra om lindriga eksem kommer att utvecklas till akut digital dermatit.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Spiroketer inom släktet Treponema

Inkubationstid:

-

Infektionsport: 

Huden längs kronranden

Spridning i djuret:

Lokalt i ballregionen

Smittvägar:

Inköpta djur, eventuellt mekaniska vektorer som klövverktyg med mera

Provtagning och diagnostik

Främst klinisk bild. Spiroketer kan ses i mikroskop i histologiska snitt eller i direktutstryk. 

Behandling och profylax

Digital dermatit behandlas enligt information från Läkemedelsverket lokalt med antibiotika efter noggrann tvätt av området. En alternativ behandlingsform  är salicylsyrebandage. Genomgången sjukdom ger ingen eller dålig immunitet vilket är det stora problemet med sjukdomen. Behandlad digital dermatit är symtomfri efter någon dag och helt avläkt på en vecka. Mer kroniska former kan kräva upprepade behandlingar.

Sjukdomen förebyggs med hjälp av rena torra golv, fotbad och att inte köpa in smittade djur.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls