Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Campylobacterprogrammet hos kyckling i Sverige

Branschorganisationen Svensk Fågel organiserar sedan 1991 ett övervakningsprogram för campylobacter hos kyckling. I övervakningsprogrammet tas det prover från blindtarmar från kycklingar i samband med slakt. Proverna analyseras på SVA, avdelningen för mikrobiologi.

En nämnd är tillsatt i enlighet med av Jordbruksverket godkända plan- och riktlinjer för programmet, där företrädare från Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Folkhälsomyndigheten och Sahlgrenska (mikrobiologen) finns representerade.

Provtagning och resultat

Under 2016 provtogs 4 391 flockar vid slakt. Campylobacter påvisades från 668 (15,2%) blindtarmsprover. Andelen campylobackerpositiva flockar var högre än under de senaste åren (Figur 1). Förekomsten varierade mellan slakterier. En tydlig säsongsvariation har vanligtvis påvisats där prevalensen är högst under sensommar och höst (Figur 2). Denna säsongsvariation kan ses hos såväl människor som kyckling i ett flertal andra länder.

 

Antal positiva kycklingsflockar med trendlinje

Figur 1.  Antalet och andelen (i procent) campylobacterpositiva slaktkycklingflockar i Sverige 2002-2016.

 

Figur 2. Månadsvis förekomst av Campylobacter i slaktkycklingflockar under 2010-2017. Antalet prover kan variera mellan månader.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls