Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Professor till POV

Friska djur – trygga människor

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag under Näringsdepartementet. SVA:s verksamhetsidé är att främja djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och kunskapskommunikation. Vi är cirka 350 anställda och finns på Ultunaområdet, Uppsala.

SVA ledigförklarar härmed en anställning som

Professor

Ämnesområdet omfattar främst infektionssjukdomar hos vilt som är av betydelse för svenska förhållanden.

I SVA:s arbete som central- och referenslaboratorium för veterinärmedicinsk diagnostik utgör avdelningen för patologi och viltsjukdomar (POV) en viktig länk. Djur och djurorgan skickas till oss från hela landet för patologisk diagnostik. Patologiverksamheten är viktig för att kunna följa sjukdomsläget i Sverige med ett särskilt uppdrag att övervaka sjukdomsläget bland vilda djur i Sverige.

Behörig för anställning som professor är den som har den vetenskapliga skicklighet och de kunskaper, erfarenheter samt den förmåga i övrigt som behövs med hänsyn till arbetsuppgifterna. Det krävs att sökanden till anställningen ska vara legitimerad veterinär och ha en grundlig vetenskaplig skicklighet och kunskap samt beprövad erfarenhet inom ämnesområdet.

Sökanden ska vidare ha väldokumenterad kompetens avseende infektionssjukdomar som är centrala för svenska förhållanden, med särskild vikt på zoonotiska smittämnen. Erfarenhet av arbetsledning (på strategisk nivå) samt att handleda doktorander är meriterande.

God kännedom om svensk djurhållning, förhållanden och lagstiftning är ett krav.

Vetenskapliga anställningar vid SVA tillsätts efter vetenskaplig prövning och efter särskild prövning av lämplighet för arbetsuppgifterna. Stor vikt läggs vid personliga och andra egenskaper av betydelse. Vid anställning av professor vid SVA gäller att tillsättningen sker i samverkan med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), enligt särskilda rutiner. Beslut om anställning som professor fattas av regeringen, efter förslag från SVA.

Förfrågningar angående anställningen besvaras av GD Jens Mattsson och HR-chef Gunnel Siegfrid. Facklig företrädare för SACO är Magnus Thelander. Samtliga nås via e-mail: fornamn.efternamn@sva.se eller via växel 018–67 40 00.

Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.

Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 31 juli 2018. Ansökan ska inkludera CV, publikationslista, en kortfattad redogörelse för din vetenskapliga verksamhet samt kopia av de tio vetenskapliga publikationer som du tycker bäst representerar din forskning inom området och eventuellt ytterligare maximalt fem populärvetenskapliga artiklar som kan vara av intresse.

Ansökan kan skickas in som bifogade dokument i ett e-postmeddelande till registrator@sva.se eller alternativt skicka in alla ansökningshandlingar i tre pappersexemplar med posten till Registrator, SVA, 751 89 Uppsala. Märk din ansökan med dnr 2018/608.

Behandling av personuppgifter

SVA behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.

De personuppgifter som samlas in är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt författning, exempelvis för diarieföring.

SVA är en myndighet vilket innebär att alla uppgifter som skickas till oss kan bli allmänna handlingar.

SVA sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. 

Du har rätt att begära

- information om de personuppgifter som finns om dig

- rättelse av de personuppgifter som inte stämmer eller radering av personuppgifter

- begränsning av behandling eller invända mot behandling. 

Kontaktuppgift till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud, exempelvis för begäran om registerutdrag, skriv till Statens veterinärmedicinska anstalt, 751 89 Uppsala.

Du har rätt att lämna klagomål till datainspektionen på hur dina uppgifter behandlas.


Bifoga fil
Bifoga fil
Bifoga fil