Gå direkt till innehåll
Bilden visar en älg.
Älg på åkermark. Foto: Torsten Mörner/SVA

Nu utökas övervakningen av avmagringssjuka (CWD) hos hjortdjur

Sidan granskades senast : 2019-07-15

Sjukdomen Chronic Wasting Disease (CWD) påvisades första gången i Europa 2016. EU beslutade därefter om en generell övervakning i sex medlemsstater, inklusive Sverige. Vid provtagningen har CWD under våren 2019 upptäckts hos två äldre älgkor i Arjeplog respektive Arvidsjaur. Till följd av detta ska nu en utökad provtagning ske i det berörda området.

– När ett fall av CWD påvisas inom EU:s program ska provtagningen utökas i området där man har hittat sjukdomen. Fler prover ger bättre underlag för att bedöma sjukdomens utbredning i området och den eventuella smittsamheten. Därför finns det krav i EU-lagstiftningen på utökad provtagning vid fynd av CWD, säger Maria Cedersmyg på Jordbruksverket.

Älgar och renar ska provtas

Det finns indikationer på att den CWD som har påvisats i Sverige inte är smittsam, utan att sjukdomen även kan uppkomma som åldersförändringar. Provtagning kan ge ny information om sjukdomen och utgöra underlag för en bedömning av eventuell smittsamhet.

Jordbruksverket har beslutat att provtagningen ska utökas i det älgskötselområde där de sjuka älgarna hittades, och att den ska omfatta älg och ren, som är de enda mottagliga arterna i området. Provtagningen ska omfatta de älgar som är äldre än ett år och skjuts i älgjakten 2019-2020. Dessutom ska en del av de renar som slaktas under slaktsäsongen 2019-2020 från samma område provtas.

Renprover kan fördelas över flera säsonger

Jordbruksverket har bedömt att drygt 4 400 renar ska provtas, varav 1 480 under säsongen 2019 – 2020. Resultatet av övervakningen kommer att utvärderas och ett nytt beslut om provtagning för ytterligare säsonger kommer att tas för att det önskade totalantalet ska uppnås inom en rimlig tidsperiod. Om en sameby väljer att ta samtliga prover nu kommer man, utifrån det kunskapsläge som finns nu, inte att behöva ta några prover under kommande säsonger.

Jordbruksverket ger stöd under provtagningen

Provtagningen kommer att utgöra en del extra moment i slakten, och myndigheterna kommer att vidta åtgärder för att underlätta provtagningen. Bland annat kommer Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att tillhandahålla provtagningsmaterial, Jordbruksverket kommer att stå för utbildning av provtagare, och man ser över möjligheterna att hjälpa samebyarna med logistik och kylförvaring av slaktkropparna i väntan på provsvar.

Man kommer också att kunna ansöka om ersättning för eventuella extra kostnader som uppstår på grund av provtagningen. Mer information om det kommer att läggas ut på Jordbruksverkets webbplats.

Den generella provtagningen fortsätter i hela landet

Den generella provtagningen av älg, ren, kronhjort och rådjur i EU:s övervakningsprogram för CWD fortsätter som vanligt. Alla riskdjur, det vill säga djur som visar tecken på sjukdom, påträffas döda eller som avlivas alternativt dör på grund av trafikolycka, ska provtas i hela landet. Övervakningsprogrammet pågår till och med 2020.

– Här är vi fortsatt beroende av allmänhetens hjälp. Vi ber den som träffar på ett riskdjur att kontakta SVA för information om provtagning, säger Maria Cedersmyg.

Fakta om CWD

CWD, som också kallas avmagringssjuka, är en allvarlig prionsjukdom av typen transmissibel spongiform encefalopati (TSE) som drabbar det centrala nervsystemet hos hjortdjur. Den kännetecknas av förändringar i hjärnan till följd av ansamling av defekta, smittsamma proteiner. Inkubationstiden är minst ett år. De mest framträdande symtomen är avmagring, beteendeförändringar och rörelsestörningar som ökar över tid. Sjukdomen är dödlig.

Sjukdomen kan smitta vid direktkontakt mellan djur, men även indirekt genom att sjuka djur utsöndrar smittämnet i saliv, urin och avföring som sedan förorenar foder, vatten och jord. Smittan kan överleva mycket lång tid i miljön.

Det finns flera varianter av TSE-sjukdomar hos både djur och människa. Även om CWD inte konstaterats på människa rekommenderas att man inte äter kött från djur med påvisad CWD.

Du kanske också är intresserad av