Gå direkt till innehåll
Bilden visar generaldirektör Jens Mattsson, SVA.
Generaldirektör Jens Mattsson, SVA. Foto: Göran Ekeberg/AddLight

Ny nationell handlingsplan mot antibiotikaresistens

Sidan granskades senast : 2018-01-11

Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket har tagit fram en ny handlingsplan mot antibiotikaresistens. Bakom planen står bland andra Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och 24 andra myndigheter och organisationer, som ingår i en nationell samverkansgrupp mot antibiotikaresistens.

Handlingsplanen har tagits fram på uppdrag av regeringen och utgår från regeringens strategi för arbetet mot antibiotikaresistens. Den omfattar åren 2018–2020.

– Vi välkomnar den uppdaterade planen. Den fokuserar på aktiviteter som berör flera myndigheter och ofta flera olika sakområden. Vi ser fram emot att tillsammans med andra myndigheter arbeta med för SVA angelägna frågor, säger generaldirektör Jens Mattsson, SVA, i en kommentar.

Utöver det arbete som redan pågår pekar handlingsplanen på ytterligare specifika insatser på nationell, regional och lokal nivå inom sektorerna humanhälsa, djurhälsa, livsmedel, miljö och forskning. Planen innehåller även internationella insatser i enlighet med regeringens mål. Fokus är på sådana insatser som kräver samarbeten mellan myndigheterna och andra aktörer. Handlingsplanen är Sveriges tredje nationella plan.

Några exempel på mål inom handlingsplanen av särskilt intresse för SVA

  • att utveckla gemensamma strategier för att hantera antibiotikaresistenta bakterier i djurpopulationer
  • att sprida information om antimikrobiell resistens och riktlinjer för behandling och hygien till all djurhälsopersonal
  • att stötta framtagandet och implementeringen av Sveriges och andra medlemsstaters nationella handlingsplaner för arbete med antibiotikaresistens ur ett one healthperspektiv.