Gå direkt till innehåll
Bilden visar Surveillance-rapporten
Surveillance-rapporten sammanställs av SVA i samarbete med Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Omfattande övervakning för att trygga folk- och djurhälsa

Senast uppdaterad : 2017-06-22

Resultaten från fjolårets övervakning av smittämnen och infektionssjukdomar bland djur i Sverige har nu sammanställts. Den samlade bilden är att svenska djur är fria från många av de allvarliga sjukdomar som förekommer utomlands. Viktiga inhemska infektionssjukdomar kontrolleras aktivt.

Ett av syftena med övervakningen är att tidigt kunna upptäcka och åtgärda utbrott av allvarliga sjukdomar. Ett annat viktigt syfte är att främja internationell handel genom att visa att svenska djur är fria från allvarliga sjukdomar som cirkulerar i Europa och på andra håll i världen.

— Övervakningen gör det också möjligt för oss att följa trenderna för de smittämnen som finns i landet, säger Ann Lindberg, statsepizootolog vid SVA. Med detta som bas kan myndigheterna vid behov ta beslut om åtgärder för att begränsa påverkan på folk- och djurhälsa.

Rapporten beskriver i första hand läget hos svenska djur, men för ett antal sjukdomar som kan spridas mellan djur och människor, så kallade zoonoser, täcker den också in situationen för livsmedel, foder och människor. Rapporten sammanställs av SVA i samarbete med Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Läs årets rapport, Surveillance of infectious diseases in animals and humans in Sweden 2016 (pdf 4,1 mb).

Zoonoser i blickfånget

2016 registrerades en kraftigt ökad förekomst av bakterien campylobacter bland svenska slaktkycklingar. Samtidigt ökade antalet sjukdomsfall hos människa. Ett omfattande arbete med att kartlägga orsakssamband och sätta in åtgärder startade, i samarbete mellan olika myndigheter och representanter från branschen. Utbrottet har fortsatt under 2017 .

Salmonella är exempel på en annan zoonos som övervakas bland människor, djur och i hela livsmedelskedjan. Av årets sammanställning framgår att förekomsten av salmonella är låg bland svenska livsmedelsproducerande djur. De människor som insjuknade i salmonella i Sverige hade som regel blivit smittade utomlands.

Djurägare och allmänhet ger viktiga bidrag

Rapporten beskriver i framförallt planerade undersökningar., För många allvarliga sjukdomar bland tamdjur, exempelvis  mjältbrand, bygger övervakningen i första hand på att djurägare och veterinärer reagerar och kontaktar myndigheterna för vidare utredning. Samarbete med jägarkåren, och även allmänhetens observationer och engagemang är viktigt för övervakningen av vilda djur Afrikansk svinpest och fågelinfluensa är exempel på allvarliga sjukdomar som via vilda djur kan föras över till tamdjur.
— Många bidrar till att vi får en god sjukdomsövervakning bland djur, och en bra beredskap inför nya hot, säger Ann Lindberg.

Mer information för journalister

Ann Lindberg

Generaldirektör, professor

Statens veterinärmedicinska anstalt

Foto: Göran Ekeberg/AddLight