Gå direkt till innehåll
Köttraskor som dricker vid flodbank. Foto: Bengt Ekberg/SVA
Köttraskor. Foto: Bengt Ekberg/SVA

SVA får 5 miljoner kronor till forskning om antibiotikaresistenta bakterier i vatten

Sidan granskades senast : 2021-05-03

Hur sprids antibiotikaresistenta bakterier i vattenmiljöer och hur påverkar det förekomsten hos boskap och vilda djur? Det är några av frågorna som forskningsprojektet ” PAIRWISE” ska undersöka. Hela projektet har beviljats 15 miljoner kronor och SVA har fått 5 miljoner kronor för att koordinera det. SVA:s del finansieras av Vetenskapsrådet och det är Stefan Börjesson, forskare på SVA, som ska koordinera hela projektet.

 

Antibiotikaresistenta bakterier är idag ett av de största hoten mot människors och djurs hälsa och den ökande förekomsten leder även till stigande kostnader för samhället. Därför är det oroväckande att förekomsten av dessa bakterier ökar över hela världen och att de nu finns i alla typer av miljöer. För att forska kring spridningen har PAIRWISE formats. Projektet är ett unikt forskningssamarbete mellan sju olika nationella och internationella forskningsinstitut och universitet.

Den långa titeln på projektet är ”Spridning av antibiotikaresistenta bakterier, antibiotikaresistensgener och antibiotika i vattenmiljöer och hur denna förekomst påverkar förekomst hos boskap och vilda djur”. Stefan Börjesson är forskaren på SVA som ska koordinera projektet och han förklarar varför den här forskningen är så viktig:

 Vi vet att antibiotikaresistenta bakterier förekommer i stor omfattning i miljön, men vi vet väldigt lite om hur spridningen ser ut. Genom den här forskningen kommer vi att förstå mer om miljöns roll i spridningen av resistenta bakterier. Vi ska framför allt rikta in oss på hur de sprids i ytvatten nedanför reningsverk och hur de sen sprider sig vidare. Idag saknas det data på hur förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier hos vilda djur och bland boskap ser ut, och hur det påverkas av att de är i kontakt med kontaminerade vatten. Det vill vi förstå mer om, säger Stefan Börjesson.

 

Reningsverk kan sprida antibiotikaresistenta bakterier

En viktig introduktionsväg av antibiotikaresistenta bakterier och antibiotika till miljön från djur, människor och industrin är via avloppsvattensreningsverk. PAIRWISE har bildats för att bättre förstå avloppsvattensreningsverkens roll i spridningen av antibiotikaresistenta bakterier och antibiotika, och vad som sedan händer med dessa föroreningar i det vattensystem som tar emot det renade avloppsvatten.

Målen för PAIRWISE är att:

  • skaffa kunskap om hur antibiotikaresistenta bakterier, gener som ger antibiotikaresistens och antibiotika, sprids i ytvatten nedanför avloppsvattensreningsverk, samt hur denna spridning och förekomst påverkas av olika miljö- och klimatfaktorer som temperatur och vattentyp
  • påvisa om ytvatten påverkat av utsläpp från avloppsvattensreningsverk i sin tur påverkar antal och typ av antibiotikaresistenta bakterier hos boskap som har kontakt med detta ytvatten
  • få kännedom om vattenfåglars roll runt spridning och introduktion av antibiotikaresistenta bakterier i och mellan olika vattenmiljöer.

Helhetsgrepp kring lokala förhållanden

PAIRWISE tar till skillnad mot tidigare studier ett helhetsgrepp genom att koppla ihop hur lokala förhållande så som typ av mottagande vattensystem, typ av reningsverk och klimat påverkar förekomsten och spridningen i mottagande vattensystem, samt hur det påverkar eventuell spridning till boskap och vilda fåglar. En ytterligare fördel med PAIRWISE är att projektet använder harmoniserad högupplöslig metodik och gör upprepade mätningar över tid. Detta ger projektet möjligheten att jämföra de skilda förutsättningar som råder i Skandinavien, kring Medelhavet och tropiska Afrika.

Projektinformation

Projektstart: 2021-09-01
Projektslut: 2024-09-01

PAIRWISE; ”DisPersal of AntIbiotic Resistance and antibiotics in Water ecosystems and Influence on liveStock and aquatic wildlifE” är ett unikt internationellt forskningssamarbete bestående av forskningsgrupper från Sverige, Norge, Spanien, Tunisien och Uganda. Projekt finansieras genom ”European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme” under grant agreement nummer. 869178-AquaticPollutants”.

Projektet samarbetar med olika intressenter och branschorganisationer, där de på svenskan sidan utgörs av Birdlife Sverige, Svenskt Vatten, Växa Sverige och Umeå universitet.

 

Loggor för partners i antibiotikaprojekt

Kontaktperson på SVA

Stefan Börjesson

Forskare