Gå direkt till innehåll
Lax bärs fram till provtagning.
Torne älv. Forskare Emil Fridolfsson, Linnéuniversitetet, undersöker lax tillsammans med Charlotte Axén, forskare vid SVA. Foto: Elisabeth Carlsson

SVA vill ha rapporter om fisk, musslor och kräftdjur

Senast uppdaterad : 2020-09-04

I början av sommaren inledde Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV), ett omfattande övervakningsprogram för viltlevande fisk, kräft- och blötdjur. Rapporter från allmänheten är en viktig del av programmet.

Övervakningen är av största vikt för att samla kunskap om beståndens hälsostatus. Det handlar om att uppnå en ekosystembaserad och hållbar fiskförvaltning, att övervaka miljöns tillstånd, bidra till livsmedelsförsörjningen samt att förhindra smittspridning. Övervakningen har tidigare bara inneburit vissa riktade insatser mot sjukdomar hos bland annat lax och flodkräfta.

– Övervakningen nu gäller såväl smittsamma sjukdomar som effekter av klimatförändringar, miljöföroreningar och invasiva, främmande arters förekomst och påverkan på ekosystemen, säger Hampus Hällbom, veterinär vid SVA.

Sjuk och död fisk uppmärksammas

Under 2000-talet har en rad nyheter kring sjuk och död fisk uppmärksammats. Exempel är mager fisk med sårskador, framför allt torsk i Hanöbukten, ökad frekvens av parasiter hos torsk samt omfattande sjuklighet och dödlighet på lax med symtom som svampangrepp.

Under försommaren påbörjades provtagning av laxar i bland andra Torneälven, Umeälven och Klarälven. Proverna samlas in för att bättre förstå orsakerna bakom sjukligheten.

I övervakningsprogrammet ingår både aktiv och passiv övervakning. Aktiv övervakning innebär provtagning och insamling av data enligt en förbestämd plan, där SVA letar efter sjukdomar och andra hälsoproblem hos fiskar som inte nödvändigtvis visar symtom på sjukdom. Passiv övervakning handlar om insamling av data och material i fall där SVA har fått rapporter om att sjuk eller död fisk har hittats, till exempel via SVA:s rapportformulär, https://rapporterafisk.sva.se.

”Tar gärna emot rapporter”

– Rapporter från privatpersoner om döda och skadade fiskar, kräftdjur och musslor tas gärna emot. Den som gör ett fynd kan gå in på vår webb och lämna rapport, säger Hampus Hällbom.

SVA har anslag för övervakning under 2020, men hoppas att verksamheten permanentas. En delrapport ska lämnas till HaV under oktober och en slutrapport kring årsskiftet.

SVA:s fisksektion deltar i arbetsgruppen för patologi och sjukdomar hos marina organismer inom Internationella havsforskningsrådet (ICES). Det är en global organisation med forskare från mer än 700 marina institut i 20 medlemsländer. ICES arbetar för hållbart nyttjande av haven.

Mer information

Hampus Hällbom

Bitr. statsveterinär vid SVA