Gå direkt till innehåll
Bild för pressmeddelande
SimEx-övning i Nederländerna 1 juni. Foto: Anita Dane.

11 EU-länder jämför hantering av sjukdomsutbrott för bättre samarbete

Senast uppdaterad : 2022-06-14

Sjukdomsutbrott kan på kort tid påverka hela vårt samhälle. Ett exempel är livsmedelsburna smittor såsom salmonella, som kan spridas mellan djur och människor. Som en del i Sveriges förmåga att hantera denna typ av utbrott kommer fyra svenska myndigheter genomföra en övning som tagits fram på EU-nivå: SimEx. Övningen genomförs på liknande sätt av motsvarande myndigheter i ytterligare tio EU-länder.

Ökad förståelse för varandras uppdrag och nya insikter kring nyttan av att arbeta tvärvetenskapligt – det är två av målen när Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverketsamlas för att genomföra SimEx.  

Detta är ett bra tillfälle för oss att både utveckla vår nationella förmåga att hantera sjukdomsutbrott och att bidra till kunskapsläget på EU-nivå, säger den nationella övningsledaren Johanna Lindahl från SVA.  

En pusselbit i beredskapen 

Under den 14:e och 15:e juni träffas experter från de fyra myndigheterna i Uppsala för att genom samarbete och dialog genomföra övningen SimEx. Under de två dagarna ska gruppen tillsammans ta sig igenom de olika stegen i hanteringen av ett utbrott av en livsmedelsburen zoonos – en sjukdom som smittar mellan djur och människor – och lösa de problem som finns invävda i scenariot. Det som gör övningen unik är att den är framtagen inom ramen för EU-projektet One Health European Joint Programme (OHEJP), och genomförs på motsvarande sätt i 10 andra EU-länder. Övningen har tagits fram av en internationell grupp som har letts från Sverige, genom SVA.  

Det här är ett lärande projekt, och vi hoppas kunna bidra till att länderna kan komma fram till och dela bra lösningar på gemensamma problem när det gäller sjukdomsutbrott, så som hur man delar stora mängder data eller skyddar känsliga uppgifter, säger Anna Omazic från SVA som projektleder det omfattande EU-projektet. 

En viktig del av beredskapen är helhetsperspektivet – One Health – där vi ser hur djurens hälsa, människans hälsa och livsmedelssäkerhet hänger samman och påverkar varandra. Att se helheten är nödvändigt både för att minska risken för spridning av sjukdomar mellan djur och människor, och för att trygga säkra livsmedel.  

Genom att vi lär oss av varandra och drar nytta av våra olika expertområden så kan vi vara bättre förberedda på framtida utbrott och agera snabbare och effektivare, det kan i förlängningen rädda liv, säger Johanna Lindahl. 

Ligger rätt i tiden 

I Sverige är vi fria från många smittämnen,men när klimatet förändras så innebär de nya förutsättningarna att nya smittämnen kan etablera sig längre och längre norrut i Europa. Dessutom kan även ändrade resvanor innebära introduktion av nya sjukdomar.   

För att kunna möta och hantera såväl nya som kända riskerär det viktigt att vi redan i förväg har ett effektivt samarbete och förståelse för våra olika uppdrag. Genom att delta i SimEx kan vi både förbättra och utveckla vår gemensamma förmåga, säger Katharina Gielen, smittskyddschef vid Jordbruksverket. 

Fakta:SimEx – en del av OHEJP 

SimEx är en del av EU-programmet One Health European Joint Programme, ett samarbete mellan 22 länder och över 40 institut verksamma inom folkhälsa, djurhälsa, livsmedelssäkerhet och miljöfrågor. Inom programmet pågår forskning och samarbeten för att generera ny kunskap, skapa nya verktyg för att effektivare kunna riskvärdera och utvärdera utbrott av zoonoser och för att lära av varandra och dela kunskapen med forskare, myndigheter, beslutsfattare och allmänhet.  

Deltagande länder: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal och Sverige. 

Läs mer

OHEJP - SVA

Läs mer hos andra

OHEJP - EU

SimEx


Johanna Lindahl

Edpidemiolog