Gå direkt till innehåll

ESBL-bildande E. coli i färskfoder för hund

Färskfoder är foder som består av råa slaktbiprodukter. Det säljs djupfryst. Fodret ska inte kokas eller på annat sätt tillagas eller värmebehandlas innan det ges till djuret. Sådant foder är populärt bland vissa hundägare. Ibland lyfts dock frågan om risken för att såväl hundar som människor ska drabbas av olika smittor från färskfoder.

En tänkbar risk är spridning av ESBL-bildande bakterier. Förkortningen ESBL står för ”extended spectrum beta-lactamases”, vilket är en grupp enzymer som bryter ner beta-laktamantibiotika (penicilliner och cefalosporiner). Bakterier som bildar ESBL kan därför inte behandlas med dessa viktiga läkemedel. Ett exempel på en bakterie som ibland kan bilda ESBL är Escherichia coli.

ESBL-bildande E. coli i färskfoder

För att bättre kunna värdera risken för att en hund som äter färskfoder ska bli bärare av ESBL-bildande bakterier undersöktes förekomsten av ESBL-bildande E. coli i färskfoder. Då förekomst av ESBL-bildande bakterier främst har rapporterats hos fjäderfä, framförallt kyckling, identifierades färskfoderprodukter innehållande fjäderfä som den största risken och därför undersöktes endast sådana. Som ett mått på den allmänna hygieniska kvalitén undersöktes även den totala mängden av E. coli i fodret.

Syftet med studien var att få en generell överblick över läget gällande förekomst av ESBL-bildande Escherichia coli i färskfoder till hund på den svenska marknaden. Syftet var inte att studera eventuella skillnader i förekomst av ESBL-bildande E. coli i färskfoder från olika tillverkare. Då det, för studiens syfte, inte fanns något behov av att registrera namnen på tillverkarna, gjordes inte heller så. Den enda information som registrerades var vilket land köttråvaran kom från, samt om produkten innehöll köttråvara enbart från fjäderfä eller även från andra djurslag.

I studien undersöktes 39 prov av färskfoderprodukter från åtta olika färskfodermärken. Beroende på märke innehöll produkterna slaktbiprodukter från djur slaktade i Finland, Norge eller Sverige. Tjugotvå av produkterna innehöll endast slaktbiprodukter från fjäderfä medan sjutton innehöll slaktbiprodukter från flera olika djurslag inklusive fjäderfä.

Alla undersökta prov innehöll E. coli och i två av proven var förekomsten högre än Jordbruksverkets rekommendationer för djurfoder av animaliskt ursprung (SJVFS 2020:36, Saknr M 39) (pdf)). I nio av proven kunde ESBL-bildande E. coli isoleras. Detta visar att i färskfoder, precis som i andra råa köttprodukter, finns det bakterier och vissa av dem kan vara resistenta mot antibiotika.

Råd till hundägare

Mängden ESBL-bildande E. coli i de undersökta färskfoderprodukterna var relativt låg. Men sannolikheten för att en hund som kontinuerligt äter foder i vilket det förekommer ESBL-bildande E. coli ska bli bärare av sådana bakterier är ändå stor.  Dessutom bör hunden om möjligt inte äta färskfoder, eller annat icke värmebehandlat foder, om den behandlas med antibiotika samt en tid efter avslutad behandling. Detta eftersom behandling med antibiotika gynnar förekomsten av resistenta bakterier. Därmed ökar även sannolikheten för att sådana bakterier ska finnas i stor mängd i hundens avföring, vilket i sin tur ökar risken för vidare spridning. I övrigt kan det vara lämpligt att rådgöra med din veterinär om utfodring med färskfoder kan ha någon positiv eller negativ påverkan på hundens hälsa. Tänk även på att vara noggrann med handhygienen och diska matskålen efter varje måltid.

Studien har finansierats av Jordbruksverket.

Merparten av denna text är en populärvetenskaplig sammanfattning av artikeln: ”Hygiene quality and presence of ESBL-producing Escherichia coli in raw food diets for dogs”, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Infection ecology & epidemiology.

Sidan granskades senast : 2022-01-07