Gå direkt till innehåll

MRSA förekommer hos igelkottar

Under 2015 undersökte SVA i vilken omfattning vilda igelkottar bär MRSA-bakterier. Andelen igelkottar med MRSA var oväntat hög och av 55 undersökta igelkottar var 35 bärare av sådana bakterier. Alla bakterieisolat var av typen MRSA med mecC-gen.

Vad innebär det att igelkottar har MRSA?

Av de undersökta igelkottarna var det endast två som hade sårinfektioner med MRSA. De flesta djuren bar alltså bakterierna symtomlöst. Förekomst av MRSA hos igelkottar har därför sannolikt ingen större påverkan på djurens hälsa.

De flesta människor och tamdjur kommer inte i kontakt med igelkottar och det är därför inte sannolikt att MRSA hos igelkottar förs vidare till människor och tamdjur i någon större utsträckning. Men även om man haft kontakt med igelkottar är risken att smittas sannolikt liten eftersom det årligen bara hittas ett fåtal fall av denna MRSA-typ hos människor och djur i Sverige.

Trots det ska man tänka på att skydda sig vid direkt eller indirekt kontakt med igelkottar. Viktigast är att använda handskar om man tar hand om levande igelkottar, exempelvis för att lämna dem till rehabiliteringsanläggningar, eller om man skickar en död igelkott för obduktion. Efteråt bör man tvätta händerna noggrant med tvål och vatten. Desinfektion med handsprit är ett bra komplement. Det gäller också att skydda sig på samma sätt när man hanterar exempelvis bolådor eller utfodringsskålar som använts av igelkottar. Använda transportlådor bör destrueras eller noggrant rengöras och desinficeras.

Hur gjordes undersökningen?

De flesta igelkottar som undersöktes hade lämnats in till rehabiliteringsanläggningar för vilda djur i Skåne, Västra Götaland och på Gotland. Dessa anläggningar har tillstånd att omhänderta vilda djur för rehabilitering och proven togs av de ansvariga vid anläggningarna när igelkottarna lämnades in. Några döda igelkottar som sänts till SVA för obduktion undersöktes också. Från såväl levande som döda djur togs svabbprover från näs- och munhåla samt från området runt analöppningen och från eventuella sår. Proven undersöktes för MRSA genom selektiv bakteriologisk odling vid SVA.

Vad är MRSA?

Förkortningen MRSA står för ”meticillinresistent Staphylococcus aureus”. Bakterien hör till en typ av stafylokocker (Staphylococcus aureus) och är resistent mot en stor och viktig grupp antibiotika, dit bland annat penicillin hör. MRSA var från början mest känd som orsak till sår- och hudinfektioner som sprids mellan människor på sjukhus. Men idag ökar antalet människor som smittas utanför sjukvården. Man kan bära på MRSA utan symtom på samma sätt som ”vanliga” stafylokocker, men hudbakterien kan också orsaka allvarliga infektioner. Djur kan på samma vis som människor bli sjuka av MRSA, men de kan också bära bakterien utan symtom.

Vad är MRSA mecC?

Den typ av MRSA som igelkottarna hade, MRSA med mecC-gen, har bara varit känd sedan 2011 då den först påvisades hos människor och nötkreatur i England och Danmark. Men undersökning av sparade bakteriestammar har visat att MRSA mecC förekom tidigare och det äldsta dokumenterade fyndet är från 1975 då bakterien hittades hos en människa i Danmark.

I undersökningar i flera länder har MRSA med mecC därefter hittats i begränsad omfattning hos flera andra djurslag, såväl vilda som tama, och också hos människor. Bakteriens ursprung är fortfarande oklart men det har framförts teorier om att den skulle kunna ha sitt ursprung hos vilda djur. Den höga andelen igelkottar med MRSA mecC är därför mycket intressant.

I Sverige har MRSA mecC tidigare påvisats hos enstaka igelkottar, sammanlagt fem fall sedan 2003. Men eftersom endast ett fåtal djur undersökts var det oklart hur vanligt det är att igelkottar har sådana bakterier. Därför gjordes denna undersökning av ett större antal djur.

MRSA mecC har också påvisats hos andra djur i Sverige. Sammanlagt har sex fall av infektioner hos nötkreatur, tre hos katter och två hos hundar dokumenterats. Dessutom har MRSA mecC påvisats hos getter och får i en djurpark, hos getter i en bruksbesättning och i ett prov från gris. Det är ovanligt att MRSA mecC hittas hos människor och statistik från Folkhälsomyndigheten visar att endast 89 fall rapporterats i Sverige under perioden 2011-2016. Fallen hos människor har i allmänhet varit lätta att behandla. Detta ska jämföras med drygt 4400 fall av ”vanlig” MRSA (MRSA mecA) hos människor under 2016.

Sidan granskades senast : 2021-07-02