Gå direkt till innehåll

Verifiering av ESBLCARBA, MRSA, MRSP och andra MRS, anmälningspliktig resistens

Bakterieisolat med anmälningspliktig resistens ska verifieras med molekylärbiologiska metoder (SJVFS 2021:10, "K12"). Isolat från misstänkta indexfall verifieras vid SVA på Jordbruksverkets bekostnad. Den resistens som omfattas är: ESBLCARBA, MRSA, MRSP och andra MRS.

Anmälningsplikt vid misstanke

Enligt Jordbruksverkets föreskrift om anmälningspliktiga sjukdomar (SJVFS 2021:10, "K12") ska misstänkt laboratoriediagnos (preliminär diagnos) av följande anmälas:

  • Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA)
  • Meticillinresistent Staphylococcus pseudintermedius (MRSP)
  • Bakterier tillhörande familjen Enterobacteriacae med ESBLCARBA-resistens anmälas till länsstyrelse (blankett D 254, www.jordbruksverket.se).

För livsmedelsproducerande djur, utom hästdjur, ska misstänkt indexfall i en besättning anmälas.

För andra djur, inklusive hästdjur, gäller anmälningsplikten förutom det misstänkta indexfallet, även samtliga övriga, nya misstänkta fall.

Fenotypiska kriterier för misstanke om MRSA, MRSP och ESBLCARBA-resistens

  • MRSA och MRSP: Nedsatt känslighet för oxacillin, cefoxitin eller annan cefalosporin. För MRSA fungerar cefoxitin bäst och för MRSP oxacillin. 
  • ESBLCARBA: Nedsatt känslighet för karbapenemer hos bakterier tillhörande Enterobacteriaceae.

Fall som anmälts till länsstyrelsen baserat på misstanke enligt ovan, ska verifieras med molekylärbiologisk metod (agglutinationstest är inte en sådan metod). Verifieringen är viktig för att undvika att åtgärder vidtas i onödan och för att nationell statistik ska vara riktig. Om misstanken bekräftas ska fallet anmälas till både länsstyrelsen och Jordbruksverket (blankett D30).

För mer information se www.jordbruksverket.se och SJVFS 2021:10, "K12". Definitioner, såväl som kriterier för misstanke och rapporteringsförfarande beskrivs där utförligt.

Anmälningsplikt först vid verifiering gäller för övriga meticillinresistenta koagulaspositiva stafylokocker 

Andra meticillinresistenta koagulaspositiva stafylokocker (MRS) än MRSA och MRSP från indexfall ska verifieras, men anmäls först då de är verifierade. Fenotypiska kriterier för misstanke är desamma som för MRSA och MRSP. Andra koagulaspositiva stafylokocker innefattar arter som S. hyicus, S. intermedius, S. delphini och S. schleiferi subsp. coagulans.

Molekylärbiologisk undersökning vid SVA

Laboratorier som till länsstyrelsen har anmält misstänkta fall av MRSA, MRSP eller ESBLCARBA eller har misstänkta MRS-isolat (enligt ovan) kan få isolaten verifierade genom undersökning med molekylärbiologiska metoder vid SVA.

Remiss och kostnader

Det första isolatet från ett misstänkt djur, eller från en besättning med livsmedelsproducerande djur verifieras kostnadsfritt. Kostnader för insändande av isolat till SVA står insändaren för, men förfrankerade provpåsar kan beställas från SVA. Uppföljande isolat från djur eller besättningar som redan verifierats som indexfall debiteras insändande laboratorium, se SVA:s analyser.

Isolat skickas till Avdelningen för mikrobiologi, sektionen för bakteriologi, vid SVA och ska åtföljas av remissen verifiering anmälningspliktig resistens ESBLCARBA, MRSA, MRSP och andra MRS (pdf).

För den nationella statistiken är det värdefullt att de uppgifter om fallet som efterfrågas på remissen fylls i så fullständigt som möjligt. Om uppgifter saknas ange gärna ”saknas”.

Svarsrutiner

SVA svarar ut resultatet av undersökningen till det insändande laboratoriet. Vid positiv verifiering av ett fall fullföljer det insändande laboratoriet anmälan till länsstyrelsen och Jordbruksverket enligt ovan (blankett D 30), för såvida det inte överenskommits att SVA ska göra den slutliga anmälan. För frågor om rutiner och överenskommelse om vem som ska anmäla, kontakta Sektionen för bakteriologi vid SVA, 018–67 40 00.

För mer information om särskilt resistenta bakterier hos djur och människor se SVA:s webbplats och på Folkhalsomyndighetens webbplats.

Senast uppdaterad : 2021-04-23