Gå direkt till innehåll

SvarmPat - samarbetsprogram för antibiotikaresistensövervakning

SVA sammanställer resultat från resistensundersökningar av zoonosbakterier, indikatorbakterier och sjukdomsframkallande bakterier från djur i den årliga Svarm-rapporten. 

Sedan 2005 utökades resistensövervakningen för sjukdomsframkallande bakterier från lantbrukets djur genom ett samarbete mellan SVA och Gård & Djurhälsan (tidigare Svenska Djurhälsovården) finansierat av Jordbruksverket.

Detta samarbetsprogram kallas SvarmPat och har till syfte att motverka utveckling och spridning av antibiotikaresistens hos sjukdomsframkallande bakterier hos lantbrukets djur. Verksamheten bedrivs genom övervakning och dokumentation av resistens hos bakterier från lantbrukets djur. Prover samlas in och analyseras i olika studier inom relevanta områden där kunskapen behöver stärkas.

I verksamheten ingår också att genom olika aktiviteter förmedla den kunskap som genereras inom programmet.

Nedan ges några exempel på studier som har genomförts eller som pågår inom SvarmPat.

Klinisk mastit hos mjölkkor

Bakteriepanorama vid klinisk mastit hos mjölkkor och resistensläge hos isolerade bakterier övervakas i en studie som pågått sedan 2013. Staphylococcus aureus dominerar bland bakteriefynden, tätt följd av Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis och Escherichia coli. Penicillinresistens har endast påvisats i drygt 1 % av S. aureus-isolaten och streptokockerna är generellt känsliga för penicillin.

MRSA hos mjölkkor

Isolat av penicillinasproducerande Staphylococcus aureus som isoleras från mjölkprover som kommer till SVA undersöks med avseende på meticillinresistens. Undersökningarna görs efter avkodning och isolaten kan inte kopplas till enskild gård. Av hittills närmare 800 undersökta isolat har 7 visats vara MRSA.

Lunginflammation hos kalvar

Bakteriologisk undersökning av prover från näshålan på kalvar med misstänkt lunginflammation och från lungan på obducerade kalvar har utförts inom ramen för SvarmPat. De vanligaste bakterierna som påvisas vid lunginflammation är Pasteurella multocida och Mannheimia haemolytica. De resistensundersökningar som görs visar att penicillinresistens är mycket ovanligt hos dessa bakterier. Mycoplasma bovis kan också orsaka lunginflammation hos kalvar och har påvisats ett fåtal gånger vid provtagning inom SvarmPat. Denna bakterie är naturligt resistent mot penicillin. Om Mycoplasma bovis misstänks bör provtagning och vidare utredning genomföras.

Klövspaltsinflammation hos nötkreatur

Isolat av Fusobacterium necrophorum, som orsakar klövspaltsinflammation, har resistensundersökts i flera omgångar inom SvarmPat. Resistens mot penicillin har inte påvisats.

Svindysenteri

Isolat av Brachyspira hyodysenteriae, som orsakar svindysenteri, resistensundersöks inom SvarmPat. Klinisk resistens mot tiamulin har aldrig påvisats men resistens mot tylosin förekommer.

Lunginflammation hos grisar

Isolat av Pasteurella multocida och Actinobacillus pleuropneumoniae från luftvägarna hos grisar resistensundersöks inom SvarmPat. Resistens mot penicillin har inte påvisats.

Ledinflammation hos smågrisar

Bakteriologisk undersökning av prover från smågrisar med ledinflammation har gjorts inom SvarmPat. De vanligaste bakteriologiska fyndet var streptokocker som var känsliga för penicillin. Även stafylokocker påvisades. Penicillinresistens hos dessa staphylokocker förekom men känslighet dominerade.

MRSA hos grisar

Screening för MRSA hos grisar har utförts fem gånger i Sverige, två av dem inom ramen för SvarmPat. MRSA har endast påvisats i ett prov från grisar på slakteri 2010.

Lunginflammation hos får

Isolat av Mannheimia haemolytica och Bibersteinia trehalosi från lungan hos obducerade får resistensundersöks inom SvarmPat. Penicillinresistens har inte påvisats.

Senast uppdaterad : 2019-10-04