Gå direkt till innehåll

Vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är infektioner som drabbar djur och människor i samband med sjukvård. Bristande hygienrutiner ökar risken för VRI. Vid antibiotikaanvändning ökar risken för att VRI orsakas av bakterier som är extra antibiotikaresistenta, som exempelvis MRSA, MRSP och ESBL-bildande bakterier.

 

Sårinfektion efter operation är en vanlig VRI, men även andra infektioner kan relateras till kontakt med djursjukvård. VRI med bakterier som är extra resistenta mot antibiotika orsakar lidande för djuren samt förhöjda kostnader för dess ägare och djursjukvården.

Allmänna råd för vårdrelaterade infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier

Det är viktigt att förebygga VRI, i synnerhet de som orsakas av antibiotikaresistenta bakterier. Mer om förebyggande åtgärder finns i SVS riktlinjer.

Provtagning för odling och resistensbestämning bör ske vid

  • sårinfektioner efter operation
  • återkommande infektioner
  • infektioner som inte svarar som förväntat på behandling

Djur som har infektioner med antibiotikaresistenta bakterier ska kontaktisoleras. Vidare är det viktigt att upprätta och följa klinikens rutiner gällande handhygien och rengöring/desinfektion av lokaler och utrustning. Exempel på rutiner är att tvätta händerna vid synlig smuts, att använda handdesinfektion före och efter varje patient, att använda skyddsklädsel och att isolera smittade djur. Rutinerna skyddar även personalen från att smittas av patienten. Läs mer i SVS riktlinjer för hantering av hund- och kattpatienter med bakterier med särskild resistens

Antibiotika ska bara användas när det är nödvändigt. Vid sårinfektioner är sårrevidering, sårbehandling och dränage de högst prioriterade åtgärderna. Ytliga sårinfektioner klaras i allmänhet utan antibiotika. När antibiotika inte kan undvikas ska valet så gott som alltid stödjas av bakterieodling med resistensbestämning.

Basala hygienregler innebär god handhygien, och att handskar och skyddskläder används.