Gå direkt till innehåll

Mycoplasma felis hos katt

Katt

Mycoplasma felis är en naturlig del hos kattens normala bakterieflora, men kan också orsaka infektionssymtom, framförallt lindrigare ögoninfektioner i form av bindhinneinflammation (konjunktivit).

Mycoplasma felis ska inte sammanblandas med Mycoplasma haemofelis som specifikt orsakar anemi (blodbrist) hos katt.

Anmälningspliktig :

Nej

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Symtom

Mycoplasma felis är välkänd som en del av kattens normala bakterieflora. Det innebär att den ofta hittas hos friska katter i ögon och övre luftvägar utan att orsaka besvär. Man sätter inte in någon behandling enbart för att bakterien hittas i ett prov. Mycoplama felis kan emellertid också bidra till, eller orsaka ögonbesvär. Typiskt ses då bindhinneinflammation; konjunktivit. Besvären är då som regel inte allvarliga, men behandling kan vara aktuell.

Katter som hålls i grupp löper generellt betydligt större risk att drabbas av symtom till följd av olika infektioner i ögon och luftvägar än ensamlevande katter. Mest utsatta är kattungar. Detta gäller även risk för att utveckla symtom orsakade av Mycoplama felis.

Diagnos

Den behandlande veterinären undersöker ögonen noga för att tillsammans med övrig undersökning av katten leta efter eventuella bakomliggande orsaker till ögonbesvären. För att kunna leta efter infektionsämnen behöver ögat provtas. De två viktigaste orsakerna till ögoninfektion hos katt är Chlamydia felis och felint herpesvirus (FHV-1). De två infektionerna kan var och en för sig orsaka alltifrån inga besvär till lindriga eller mycket svåra besvär. Mycoplama felis ger som regel inte upphov till allvarligare besvär. En katt med allvarligare ögoninfektion och ett provsvar där Mycoplama felis hittats kan ha underliggande problem som ”hjälper” bakterien att orsaka symtomen, till exempel samtidig infektion med Chlamydia felis och/eller felint herpesvirus.

När man ska leta efter infektionsämnen hos katter med ögonbesvär bör provet tas i ett så tidigt skede som möjligt i sjukdomsförloppet (det vill säga så snart som möjligt efter att katten utvecklat symtom). Det blir allt svårare att upptäcka Chlamydia felis och felint herpesvirus ju friskare katten blir, trots att de kan ha orsakat svåra besvär. Om flera katter har symtom i en grupp är det ofta aktuellt att provta ett flertal katter. Som nämnts ovan kan Mycoplama felis hittas hos friska katter. Bakterien hittas dock inte alltid vid provtagning, och eftersom man bara är intresserad av bakterien om den orsakar sjukdom är det i princip nästan alltid bara katter med symtom som provtas.

Mycoplasma felis kan även vara en orsak, eller bidragande orsak, till andra infektioner i andra organ hos katt, inkluderande luftvägsinfektioner. Detta är mindre vanligt och i de fall där Mycoplama felis misstänks orsaka allvarligare infektionssymtom i till exempel luftvägar bör underliggande faktorer inkluderande levnadsmiljö samtidigt undersökas.

Mycoplasma felis ska inte sammanblandas med Mycoplasma haemofelis. Mycoplasma haemofelis är en bakterie som kan orsaka anemi (blodbrist) hos katt, och som man inte söker efter i samband med ögoninflammationer.

Behandling

Vilken behandling en katt med ögonsymtom får beror på graden av besvär, och hur dessa utvecklas. Detta måste alltid bedömas av en behandlande veterinär. Det är också den behandlande veterinären som efter att katten eller flera katter i en grupp undersökts kan tolka provsvaret, och vilken betydelse det har för den enskilda katten och eventuellt kattgruppen. Kanske katten eller kattgruppen har, eller misstänks ha infektion med två infektionsämnen samtidigt.

Om enbart Mycoplama felis hittas och katten endast har lindriga symtom, och inga bakomliggande orsaker som försvårar läkningen finns brukar lokal behandling (ögonrengöring, tårersättningsdroppar och eventuellt också antibiotikadroppar i ögat) snabbt leda till en förbättring. Som alltid vid ögonsjukdom är veterinär uppföljning av utvecklingen och ögonens status viktigt.

Mer information

Tala med din behandlande veterinär om du har frågor om din katt. Om din katt är sjuk är det viktigt att du snabbt kontaktar en praktiserande veterinär oavsett vad anledningen till sjukdomen kan tänkas vara. 

Hitta på denna sida