Gå direkt till innehåll

Sjukdomsberedskap

En av SVA:s centrala funktioner är att ta fram underlag, göra riskbedömningar och ge expertutlåtanden till andra myndigheter och branschorganisationer i frågor som rör beredskap, bekämpning och övervakning av djursjukdomar och zoonoser.

Ibland saknas viktig kunskap för att kunna svara på dessa frågor och därför har SVA ett nära samarbete med nationella och internationella forskargrupper och driver i viss mån själva forskning inom området.

Forskningen inkluderar bland annat jämförelser av olika teststrategier, spridningsmodeller, studier av biosäkerheten i olika delar av smittkedjan, analys av potentiella smittvägar, effekt av saneringsåtgärder, skattning av sjukdomsfrihet, riskfaktorstudier samt förbättrade metoder för att utforma och utvärdera system för sjukdomsövervakning. Dessutom undersöks larmsystem för tidig upptäckt av förändrad sjukdomsförekomst och utnyttjande av sekundära informationskällor för detektering och analys av trender i sjukdomsförekomst. Eftersom såväl övervakning som bekämpning måste ta hänsyn till smittors överlevnad i miljön, har SVA även forskningsprojekt med fokus på spridning via vatten och jord, eller via vilda reservoarer och vektorer, t.ex. insekter och vilda djur.

Det specifika syftet med forskningen är ofta att ge en ökad förståelse för hur sjukdomsspridningen ser ut och kan komma att utvecklas, vilka åtgärder som mest effektivt kan förebygga smittspridning, och vilken övervakning som är mest effektiv eller som bör prioriteras. Resultaten från forskningen leder till förbättrade verktyg och råd – både i den kontinuerliga sjukdomsövervakningen och i händelse av sjukdomsutbrott eller hot om utbrott. På så sätt bidrar SVA:s forskning om sjukdomsberedskap till en ökad förmåga att skydda djurpopulationerna från sjukdomar och till att förebygga att människor drabbas av konsekvenserna av dessa sjukdomar, eller själva smittas.

Sidan granskades senast : 2019-10-28