Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Anna Aspán Fil Dr, docent anna.aspan@sva.se 018-67 42 52

Huvudman

SVA

Finansiär

Havs- och fiskeriprogrammet, via SJV

Start/avslut

2019 - 2020

Områden

Musslor och ostron

Kontrollprogram för listade smittsamma sjukdomar hos ostron och blåmussla 2016-2020

I april 2016 trädde nya regler om smittsamma djursjukdomar i kraft: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (Djurhälsolagen). I förordningen har man sökt att harmonisera regleringen av land- och vattenlevande djur, med förtydliganden och utvidgningar av direktivet 2006/88/EG om vattenlevande djur.

För tvåskaliga blötdjur listas följande sjukdomar

Infektion med:

  • Marteilia refringens
  • Bonamia ostreae
  • Bonamia exitiosa
  • Perkinsus marinus
  • Mikrocytos mackini

Dessa sjukdomar är även anmälningspliktiga enligt svensk lagstiftning. Dessa anges som stödberättigande enligt punkt 6.21 i Nationell handlingsplan, Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020.

Sverige har ett väl dokumenterat gott hälsoläge när det gäller tvåskaliga blötdjur. SVA har undersökt förekomst av marteilios och bonamios sedan 1995. Mellan 2011 och 2015 har vi följt EUs rekommendationer för provtagning, där 30 djur vardera av platta ostron och blåmussla undersökts per aktivt produktionsområde.

Provinsamling och analyser har bekostats av Statens Jordbruksverks anslag 1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar. För 2016 beviljades inte medel med motiveringen att kostnaden bör ligga på näringen. Den svenska vattenbruksnäringen för skaldjur är liten, med små ekonomiska marginaler. Det finns dock en stor tillväxtpotential och en potentiellt starkt ökad efterfrågan. Att övervaka hälsoläget hos ostron och blåmussla är inte enbart en angelägenhet för kommersiella näringsidkare. De flesta populationerna i svenska vatten är vilda och svåra att övervaka. Med den pågående klimatförändringen sker stora förändringar i livsmiljön för akvatiska djur. Höjda vattentemperaturer och vattenförsurning, processer som går extra snabbt vid den svenska västkusten, ökar risken för spridning av sjukdomsframkallande mikroorganismer, och de vattenlevande djurens motståndskraft riskerar att minska. En utslagning av endemiska skaldjur påverkar den biologiska mångfalden och lämnar väg för invasiva arter.

Stillahavsostronet är redan etablerat på den svenska västkusten, och andra skaldjursarter ses etablera sig allt längre norrut i Europa. Vi menar att övervakning av sjukdomarhos tvåskaliga blötdjur är essentiellt både för att bevara endemiska vilda bestånd, för utvecklingen av vattenbruket i Sverige samt för att uppfylla svensk och europeisk lagstiftning.

Projektet innebär att vi kan genomföra ett övervakningsprogram för det platta ostronet och blåmussla, under en fyraårsperiod, varefter programmet kanutvärderas. Programmet följer EUs nya lagstiftning avseende provtagningsupplägg, ingående parasitära sjukdomar och analysmetoder.

Sidan granskades senast : 2021-01-02