Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

PCR-metoden

Förkortningen PCR står för Polymerase Chain Reaction(polymeraskedjereaktion) och är en molekylärbiologisk metod som bland annat används för att söka efter sjukdomsalstrande smittämnen i provmaterial. Två av metodens styrkor är dess snabbhet och förmågan att detektera mycket små mängder av smittämnet i fråga

SVA utför ett stort antal PCR-analyser. Foto: Magnus Aronson

Analysprincip

Med PCR-metoden spårar man ett smittämnes arvsmassa (deoxiribonukleinsyra, DNA eller ribonukleinsyra, RNA) genom att korta startsekvenser av DNA, så kallade startsekvenser (på engelska "primers"), blandas med provet tillsammans med bland annat enzymet DNA-polumeras och nukleotider (DNA-byggstenar). Om smittämnet finns i provet kommer dessa startsekvenser att fästa vid två specifika punkter på smittämnets arvsmassa. Startsekvenserna fungerar sedan som startpunkter för ett enzym (DNA-polymeras) som, med hjälp av DNA-polymeras och nukleotider, kopierar den mellanliggande DNA-strängen i en termocyklisk process till dess en tillräckligt stor mängd kopior har skapats för att de ska kunna mätas. För varje cykel fördubblas antalet kopior av DNA-strängen mellan startsekvensernas fästpunkter. Efter 40 cykler har många miljarder kopior bildats. Kopieringsprocessen sker i ett förprogrammerat temperaturprogram i en PCR-maskin. Detektionen kan ske antingen allteftersom processen fortgår med hjälp av fluorescens (realtids-PCR) eller efteråt genom att färga in den resulterande PCR-produkten med färg som synliggörs med ultraviolett ljus. Tack vare "kopieringen" kan PCR-metoden användas för att spåra mycket små mängder av smittämne i ett prov.

Frågeställning

Förutsättningen för en PCR-analys är en bestämd frågeställning, det vill säga man måste veta vad man letar efter, eftersom startsekvenserna konstruerats för att hitta ett bestämt smittämne. Det är dock möjligt att kombinera flera PCR-analyser till ett PCR-paket så att flera smittämnen kan sökas i ett och samma provmaterial. Ett exempel på detta är undersökningspaketet ”Luftvägspaket hos häst” där fem olika virus kan sökas från en och samma provtagningspinne. Liknande paket finns bland annat för kastning hos häst och luftvägsproblem hos hund. När man får ett positivt resultat i en PCR-analys visar det alltså att man påvisat det sjukdomsalstrande smittämnets arvsmassa i provet, till skillnad från odling som påvisar levande virus/bakterier, eller antikropps-ELISA som påvisar kroppens immunsvar mot ett visst smittämne.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls