Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagning för grundämnes- och vitaminanalyser

SVA utför kemiska undersökningar på material från levande och döda djur. Undersökningar utförs i samband med sjukdomsfall, besättningsutredningar, miljöutredningar samt besiktning av slaktkroppar.

I början av en utredning med oklar diagnos förväntas ofta den patologiska eller mikrobiologiska undersökningen kunna diagnostisera sjukdomen. Så är dock inte alltid fallet när sjukdomsorsaken har toxisk eller nutritionell bakgrund. Spara därför alltid prov! Kontakta gärna SVA om du har frågor.

Remiss

En remiss (pdf) ska fyllas i och skickas in tillsammans med provet. På remissen anger du namn, adress, telefonnummer, e-postadress (för svarsrapport), utförlig anamnes inklusive eventuell behandling, önskad undersökning*, djurslag, undersökningsmaterial, provmärkning samt provtagningsdatum. Märk proverna tydligt.

*Undersökning: Arsenik (As), Bly (Pb), Fosfor (P), Järn (Fe), Kadmium (Cd), Kalcium (Ca), Kalium (K), Kobolt (Co), Koppar (Cu), Krom (Cr), Kvicksilver (Hg), Magnesium (Mg), Mangan (Mn), Molybden (Mo), Natrium (Na), Nickel (Ni), Selen (Se), Vanadin (V), Zink (Zn), vitamin A, vitamin E.

Blod

Från varje individ tas 2 fulla rör à 10 ml blod. Rör utan tillsats används för serum. Rör med EDTA-tillsats används för helblod och plasma. Provet får inte frysa. Lägg inte rören i brevlådan vid kallt väder (risk för frysning) lämna i stället in proverna på posten. Förvara proverna i kylskåp om de inte skickas omgående.
OBSERVERA! Blodprover kan frysas efter att serum eller plasma har separerats från röda blodkroppar. Blodet kan frysas direkt om analysen ska utföras på helblod.

Organ

Cirka 100 g av lever, njure och/eller muskel provtas. Använd rena instrument för provtagning. Packa organproverna var för sig i plastburk eller kraftig plastpåse. Frys in proverna om de inte skickas omgående.

Hår

Hår (till exempel svanshår) tas ut ända från roten, cirka en tumme tjock bunt. Märk med tejp eller etikett vilken ände som är rotändan.

Urin

Cirka 50-100 milliliter urin samlas i ren plastburk eller plastflaska. Frys in proverna om de inte skickas omgående.

Fisk

Fiskar sänds oöppnade och frysta. Då gälar är viktiga för kemisk undersökning bör antalet fiskar diskuteras med SVA före insändandet.

Vilket material till vilken undersökning?

 • Serum - Rör utan tillsats (10 ml)
  Cu, Vitamin A/E
 • Helblod - EDTA-rör (10 ml)
  Se, As, Hg, Pb
 • Plasma – EDTA-rör (10 ml)
  Vitamin A/E
 • Lever
  As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, V, Zn, Vitamin A/E
 • Njure
  As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, V, Zn
 • Muskel
  Pb, Se, Vitamin A/E
 • Hår
  As, Hg
 • Urin
  As, Hg (vid misstanke om arsenik- respektive kvicksilverpåverkan, spara även hår)
 • Formalinfixerat material är olämpligt för kemisk undersökning.

Analys

Alla grundämnesanalyser utförs av externt laboratorium. Analysresultat, bedömning av resultatet samt utlåtande hanteras och besvaras av SVA, Avdelningen för kemi, miljö och fodersäkerhet.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls