Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Provtagningsinstruktion - Leptospira

Observera zoonosrisken vid hanterande av provmaterial. Handskar, glasögon och munskydd rekommenderas. 

Serologisk undersökning

För analys krävs serum eller blodprov i serumrör.

Höga antikroppstitrar anses indikera en pågående infektion, även om en påvisad titerstegring med hjälp av parprov är att föredra. Under den första veckan av akut sjukdom behöver dock djuret inte ha påvisbara antikroppstitrar. Vaccination, eller en tidigare infektion, ger som regel upphov till relativt låga titrar som inte stiger signifikant vid parprovsundersökning. Parprover uttas en eller ett par gånger, med två till fyra veckors mellanrum.

Odling

Observera att det krävs ett speciellt odlingsmedium för odling av Leptospira som måste finnas tillhanda vid provtagningstillfället! Odlingsmedium (hållbart i kylskåp minst sex månader) kan beställas utan kostnad från SVA.

  • Blodprov kan användas för odling första veckan efter infektionstillfället, gäller framför allt under feberfasen.
  • Urin är det bästa materialet i slutet och efter feberfasen. Flera urinprov bör helst tas eftersom bakterien utsöndras intermittent.
  • I de fall pinfärsk lever- och/eller njurvävnad finns att tillgå, till exempel biopsi eller uttagande av material vid avlivning, kan odling ske från dessa.

Provet skall inokuleras omedelbart i odlingsmediet efter provtagning. För blod eller urin behövs endast en till tre droppar. Provet skickas sedan vidare till SVA för vidare preparering och odling.

Kontakta alltid laboratoriet innan provet tas

Provtagning skall ske före antibiotikabehandling och en steril provtagningsteknik skall iakttas för att minska risken för ett negativt odlingsresultat för Leptospira (på grund av överväxt av blandflora som omöjliggör vidare odling). 

En positiv odling ger definitiv diagnos. Leptospirabakterier är svårodlade och ett negativt svar bör tolkas med försiktighet speciellt om stark klinisk misstanke föreligger. I de flesta akuta fall av leptospiros kan ett positivt odlingsresultat fås efter någon vecka, men ofta kan det ta betydligt längre tid. Leptospiraodling pågår upp till två månader innan de avskrivs som negativa. Provtagning för odling i akut stadium kan med fördel kombineras med blodprovstagning för serologisk undersökning som ger ett snabbare svar, och möjliggör analys av parprov.

Övriga analysmetoder

Mörkfältsmikroskopi, silverfärging och immunohistokemi är mindre specifika och inte speciellt känsliga metoder för diagnos av leptospiros.
PCR kan även utföras på akuta kliniska fall. Den diagnostiken finns tillgänglig på SVA.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls