Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Lungmask hos kameldjur

Lungmask finns hos kameldjur i andra länder i Europa men är, vad vi vet, inte vanligt hos svenska kameldjur. Den skulle dock mycket väl kunna orsaka problem även här, på permanenta beten och vid fuktigt klimat. Lungmask från nötkreatur och får (men inte åsna) kan smitta kameldjur.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Kameldjuren kan smittas av nötkreaturens och fårens lungmaskar (Dictyocaulus viviparus och D filaria) som är vanliga i nordvästra Europa och nötkreaturens lungmask (D viviparus) finns även i Sverige. Fårens stora lungmask (D filaria) har man ännu inte hittat i Sverige. Sjukdomen (bronkit) debuterar i allmänhet under sensommaren.

Kliniska symtom

Symtom kan vara hosta, näsflöde och försvårad andning. Det är främst unga kameldjur som drabbas under deras första betessäsong.

Differentialdiagnoser

Lunginflammation.

Bronkit av annan orsak.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Lungmaskar, Dictyocaulus viviparus och D filaria

Infektionsport:

Larver från betet tas upp oralt och penetrerar tunntarmen.

Spridning i djuret:

Via lymf- och blodkärl till lungorna där könsmognaden sker. Äggen kläcks i lungan, hostas upp, sväljs ned och kommer ut på betet via träcken.

Smittvägar:

Bete (smittan övervintrar). Äldre kameldjur och nötkreatur; främst andraårsbetare. Inköpta kameldjur och nötkreatur.

Provtagning och diagnostik

Klinisk bild med hosta.

Träckprov för undersökning av lungmasklarver med Baermanns metod.

Vuxna parasiter är cirka 8 cm långa och kan påvisas i luftstrupe och bronker vid obduktion.

Behandling och profyax

Avmaskning.

Parasitfria beten.

Infekterade djur utvecklar god immunitet som dock inte är livslång.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls