Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ögoninflammation hos ren

Ögoninflammation hos ren. Foto: Erik Ågren/SVA

Ögoninflammation hos renar beskrevs redan för över 100 år sedan, men har åter aktualiserats efter utbrott i renhjordar i Sverige och i Norge sedan vintern 2008 och 2009. Utbrott rapporteras nu årligen från olika områden. Ögoninflammationer kan orsakas av flera olika smittämnen, men det är inte klarlagt vilka underliggande faktorer som skapar förutsättningar för större utbrott av sjukdomen. En hög förekomst av ett herpesvirus har setts hos renar i Norge. Detta, eller andra virus misstänks kunna ge små skador i ögonen och bana väg för sekundära bakterieinfektioner. Andra underliggande orsaker kan vara småskador i ögonen från dammiga hanteringsgärden, dammigt foder eller repor från småkvistar vid vistelse i snårig skogsterräng. Ultraviolett ljus i kombination med snö förvärrar skadorna och aggressiva bakterier som pseudomonas ger nedsmältning av hornhinnan. Behandling med ögonsalvor eller allmän antibiotikabehandling krävs för att rädda ett allvarligt angripet öga.

Från veterinärhögskolan i Norge utfördes ett treårigt nordiskt projekt 2011-2013 i samarbete med Finland och Sverige för att närmare studera vad som ligger bakom utbrotten. Projektet undersökte virus- och bakterieförekomsten i ögonen hos renar i hjordar med utbrott av ögoninflammation. Vidare gjordes en enkätundersökning om vilka riskfaktorer det kan finnas som bidrar till utbrott av ögoninflammation. Resultaten publicerades i Acta Veterinaria Scandinavica 2016 (Tryland et al., 2016).
Referens: Tryland M, Stubsjøen SM, Ågren E, Johansen B, Kielland C (2016) Herding conditions related to infectious keratoconjunctivitis in semi-domesticated reindeer: A questionnaire-based survey among reindeer herders. Acta Veterinaria Scandinavica 58

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls