Gå direkt till innehåll

Laboratorienätverket SKRUV

Antibiotikaresistens är ett växande problem i världen. Området är prioriterat såväl av den svenska regeringen som av internationella organ som FN och WHO. SVA och andra myndigheter driver flera projekt för att motverka ökningen av antibiotikaresistens. 

Med målet att stärka samhällets förmåga till upptäckt och övervakning av antibiotikaresistens och zoonoser har SVA i ett treårigt samverkansprojekt med Folkhälsomyndigheten bildat ett laboratorienätverk för veterinärmedicinska laboratorier som odlar och resistensbestämmer bakterier från sport- och sällskapsdjur. Projektet finansierades mellan 2016 och 2018 med beredskapsmedel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Nätverket har getts namnet SKRUV (Samarbete, Kvalitet, Resistens, Utbyte, Veterinärmedicinska laboratorier). Efter att MSB-projektet avslutats 2018 övergår laboratorienätverket i förvaltningsfas och drivs av deltagarna tillsammans.

De laboratorier som deltar i nätverket ges förutsättningar till en ökad kompetens och jämnare analyskvalitet oavsett analysomfattning. Främst vänder sig SVA till biomedicinska analytiker, men intresserade veterinärer är varmt välkomna att delta tillsammans med BMA för att bredda kompetensen inom ett område som är viktigt både globalt och ur One Health-perspektiv. Kompetens och analyskvalitet är av värde för enskilda djur, djurägare och samhället i stort. Veterinärer får ett bättre underlag i det dagliga arbetet, djuren erbjuds en säkrare behandling och myndigheterna får ett bättre och säkrare underlag för upptäckt och övervakning av antibiotikaresistens och zoonoser. Med tanke på det växande problemet med antibiotikaresistens i världen gynnas alla av detta. Vi välkomnar laboratorier som odlar och resistensbestämmer bakterier från sport- och sällskapsdjur att när som helst ansluta till nätverket. Se kontaktuppgifter längst ne

Mål för nätverket

 • Öka den diagnostiska kompetensen och analyskvaliteten inom området antibiotikaresistens och zoonotiska bakterier.
 • Förbättra och öka informationsutbytet om antibiotikaresistenta och zoonotiska bakterier.
 • Stärka samverkan och samordning mellan sektorer, myndigheter och organisationer.
 • Verka för att analysdata från deltagande laboratorier ska bidra till en säkrare övervakning av antibiotikaresistens och zoonotiska smittämnen.
 • Löpande kommunicera information utåt om SKRUV och dess verksamhet.

Exempel på aktiviteter inom nätverket

 • Årlig nätverksträff.
 • Årlig provningsjämförelse.
 • SVA kan besöka de laboratorier som så önskar och bidra med sin kunskap.
 • BMA kan även besöka SVA för kompetensutveckling.
 • Löpande nyhetsbrev med information om aktuella frågeställningar skickas ut till nätverket.
 • Löpande utvärdering av nätverkets mål och aktiviteter görs för att omvärdera, förbättra och/eller lägga till aktiviteter efter behov.

Utvärdering

 • Nätverket har konsoliderats.
 • Koordinator hålls av SVA.
 • Kompetens- och kvalitetssäkringsarbetet är och har varit fokusområde. Det stöttas genom aktiviteter och samverkan inom nätverket.
 • Önskan om harmonisering av analysmetoder har inte genomförts under projekttiden eftersom labben använder så olika metoder. Fokus är aktiviteter för att harmonisera kvalitetssäkringen.
 • Provningsjämförelserna har tydliggjort vad som fungerar och vad som inte fungerar och möjliggjort riktat kompetens- och kvalitetsarbete samt stöttat utvecklande diskussioner. Provningsjämförelser kommer fortsatt att distribueras av SVA, nu till ett självkostnadspris.
 • Laboratoriebesök av SVA har varit givande för alla parter och kommer att fortsätta när behov finns.
 • ”Inkluderande och informellt” har blivit ledord för SKRUV. Det främjar kunskapsutbyte och avdramatiserar myndighetskontakter.
 • Aktivt deltagande av laboratorierna är och kommer att vara viktigt eftersom vad som ska diskuteras och/eller vad som ska vara föremål för kompetenshöjande åtgärder till stor del är behovsstyrt. Deltagande laboratorier kan också bidra med kunskap åt varandra. 

Efter att MSB-projektet avslutats 2018 övergår laboratorienätverket i förvaltningsfas och drivs av deltagarna tillsammans. 

Folkhälsomyndighetens del av projektet, Ösa (Övervakning, Samordning, Antibiotikaresistens) fokuserade på en inventering och kartläggning av de olika existerande övervakningssystemen för antibiotikaresistens och zoonoser. De tog också fram en beskrivning av och förslag hur samordning och kommunikation kan förbättras mellan berörda aktörer och relevanta nätverk. Under 2017 och 2108 prioriterades två viktiga övervakningssystem: Svebar (Svensk bevakning av antibiotikaresistens) och Infektionsverktyget. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om ÖSA-projektet.

Vill du veta mer? Kontakta:

Karin Bergström

Statens veterinärmedicinska anstalt

Senast uppdaterad : 2019-12-08