Gå direkt till innehåll

Oncorhynchus masou-virussjuka hos fisk

Herpesvirus salmonis serotyp 2

Fisk

Sjukdomen är virusorsakad och förekommer på Stillahavslax (Oncorhynchus spp), experimentellt har även regnbåge (O. mykiss) infekterats. Sjukdomen har påvisats i Asien.

Anmälningspliktig :

Ja

Epizooti :

Nej

Zoonos :

Nej

Förekomst

Onchorhyncus masou-virus infekterar stillahavslax (Oncorhynchus spp). Viruset har associerats med hepatit på stillahavslax i Japan och finns även sannolikt i östasiatiska flodsystem som mynnar i Stilla havet och har populationer av stillahavslax. Experimentellt har även regnbågslax (O. mykiss) infekterats. Viruset överförs från fisk till fisk och via vattnet. Det kan inte uteslutas att viruset även kan överföras från moderfisk till rom (vertikal överföring).

Symtom

Hos regnbåge kan sjukdomen förlöpa subkliniskt. Hos övriga arter uppvisar den infekterade fisken ospecifika symtom såsom inappetens, mörkfärgning, utstående ögon (exoftalmi) och hudblödningar. Levern är fläckig och i långt framskridna stadier helt vit. Histopatologiskt hittar man nekroser i njurens blodbildande vävnad och i tubuli. Fokala nekroser förekommer också i hjärtmuskel, lever, mjälte och hudepitel. Viruset uppges kunna ge hög dödlighet, 60–80 procent, framförallt hos yngel. Hos överlevande fisk kan man hitta hudtumörer främst i huvudregionen men även på kroppen och stjärtfenan.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Herpesvirus

Infektionsport:

Okänd

Spridning i djuret:

Systemisk

Smittvägar:

Via vatten, direktkontakt och möjligen vektorer. Virus utsöndras i romvätska och ynglen kan därför infekteras vid kläckning.

Överlevnad:

Beroende på vattentemperatur. 7–14 dagar vid mindre än 5° C, 7 dagar vid 10° C, 3 dagar vid 15° C

Provtagning och diagnostik

Misstänker man förekomst av denna sjukdom ska länsveterinär och Jordbruksverket omedelbart informeras.

För att diagnostisera sjukdomen tas virusprov från njure, mjälte och hjärna eller hjärta. Därtill formalinfixeras material från njure, lever och hjärtmuskel samt blodutstryk och skickas till SVA, sektionen för fisk, med angivande om misstanke.

Informera SVA i förväg att prov skickas in. Observera smittrisken, all utrustning som varit i kontakt med fisken eller fiskodlingen ska saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling får utföras samma dag.

Behandling, profylax

Vaccination av föräldradjur har haft viss effekt på virusutsöndring i romvätska. Vaccination kan öka överlevnaden på infekterade yngel. Badning i antivirala medel kan reducera dödligheten och minskatumörfrekvensen hos överlevare. Jod-badning av rom är effektiv för att förhindra infektion vid kläckning om honan varit virusinfekterad.

Hitta på denna sida