Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Rabiesövervakning av fladdermus

SVA utför övervakning av fladdermusrabies, European Bat Lyssavirus (EBLV), hos svenska fladdermöss sedan slutet av 90-talet. Övervakningen utförs genom att undersöka upphittade inskickade döda fladdermöss.

OBS! Under 2019 genomförs ingen övervakning. Döda fladdermöss kan ändå skickas till SVA enligt rutiner för Fallviltsundersökningar. SVA bestämmer då utifrån sjukdomsberättelsen om djuret ska undersökas avseende EBLV. Önskas undersökning för EBLV går det att beställa det på egen bekostnad.

Under särskilda år har även provtagning av levande fladdermöss i fält genomförts. Syftet med övervakningen är att kartlägga eventuell förekomst av fladdermusrabies i Sverige. Mycket bra och fyllig information om fladdermöss finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Inskick av döda fladdermöss

Den övervakning av döda fladdermöss som pågått under många år har uppehåll under 2019. Döda fladdermöss kan ändå skickas till SVA enligt rutiner för Fallviltsundersökningar. SVA bestämmer då utifrån sjukdomsberättelse om djuret ska undersökas avseende EBLV. Önskas undersökning för EBLV går det att beställa på egen bekostnad. Fladdermöss paketeras enligt instruktionen nedan.

Det är av största vikt att i alla lägen komma ihåg att ALDRIG TA I EN FLADDERMUS UTAN SKYDDSHANDSKAR! Personer som hittar en allvarligt sjuk fladdermus uppmanas att kontakta veterinär för omhändertagande och avlivning.

Döda fladdermöss kan lindas in i papper eller stoppas i en tom pappersrulle och läggs därefter i en tätförslutande plastpåse och sänds per post i ett vadderat kuvert. Märk kuvertet tydligt med texten ”BIOLOGISKT ÄMNE, KATEGORI B”, skriv också UN 3373 på kuvertet och rita en kvadrat runt. Ange avsändare.

Det är viktigt för övervakningen att fylla i en medföljande remiss. Uppge namn, adress, telefonnummer, när och var (gärna med koordinater) djuret påträffades och eventuellt avlivades samt övriga observationer av intresse. Det är särskilt viktigt att ange om fladdermusen bitit ett annat djur eller en människa. Insändaren får kopia på analysresultatet. Kontakta alltid smittskyddsläkare om människa har blivit biten.

Fladdermöss är fridlysta och får inte avlivas om de inte har livshotande skador.

Resultat av övervakning

Under provtagningarna 2009 och 2012 kunde antikroppar mot EBLV påvisas hos enstaka vattenfladdermöss i Skåne respektive Småland. Hos ingen av fladdermössen kunde virus påvisas i saliven. Undersökning av fladdermöss i fält (aktiv övervakning) genomfördes åren 2008, 2009, 2012 och 2013.

Övervakningen av döda inskickade fladdermöss (passiv övervakning) har pågått sedan slutet av 1990-talet, dock inte årligen. Totalt har drygt tusen döda fladdermöss skickats in för undersökning, varav 668 har undersökts för rabies. Inte i någon av de fladdermöss som undersökts har rabiesvirus påvisats. Detaljerade resultat redovisas i rapportserien "Surveillance of zoonotic and other anmial disease agents in Sweden" (tidigare ”Surveillance and control programs”) under respektive år. De finns även redovisade i ”zoonosrapporten” som SVA gav ut tidigare.

EBLV hos fladdermöss

Vissa fladdermöss i Europa bär på fladdermusrabies, European Bat Lyssavirus (EBLV). Det finns två typer, EBLV1 och EBLV2. Däremot har det klassiska rabiesviruset aldrig påvisats hos fladdermöss i Europa. EBLV1 har främst påvisats hos sydfladdermöss (Eptesicus serotinus) och EBLV2 hos främst vattenfladdermöss (Myotis daubentonii) och dammfladdermöss (Myotis dascyneme).

I Sverige har antikroppar mot EBLV, men inte virus, påvisats hos enstaka vattenfladdermöss. Det betyder att djuren stött på EBLV under sin levnad och att immunförsvaret har aktiverats. Sannolikt förekommer EBLV hos vissa fladdermössarter i Sverige, men i mycket låg grad. EBLV kan i mycket sällsynta fall även smitta andra varmblodiga djur, däribland människa och orsaka livshotande rabieslik sjukdom.

Rabiesvirus smittar via saliv, det är därför viktigt att iaktta försiktighet vid hantering av fladdermöss, använd alltid handskar. Fladdermöss går vanligtvis inte till anfall, men kan bita i försvar om man tar i dem. Bitna personer bör kontakta smittskyddsläkare.

Symtombilden och sjukdomsförloppet hos EBLV-infekterade fladdermöss är inte helt känd. Troligtvis är de allra flesta infekterade fladdermössen helt symtomlösa, men symtom som desorientering, oförmåga att flyga och aggressivitet har rapporterats. Även viktförlust och överkänslighet för högfrekventa ljud har observerats.Djur som infekteras med klassiskt rabiesvirus utvecklar oftast antikroppar mot viruset mycket sent i sjukdomsförloppet. Antikroppar är därför av inget eller ringa diagnostiskt värde. Hos EBLV-infekterade fladdermöss verkar detta inte gälla då antikroppar mot EBLV kan ses hos till synes kliniskt friska individer. Det är dock osäkert om förekomst av antikroppar betyder att antikroppar utvecklas i ett tidigare skede i sjukdomsförloppet eller om det är djur som genomgått klinisk sjukdom och tillfrisknat.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls