Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Koccidios (eimeria) hos får

Koccidier är encelliga organismer (urdjur), som lever i tarmen. Koccidios är en sjukdom hos lamm som förekommer relativt ofta i svenska fårbesättningar. Den kan ge upphov till diarréutbrott både på stall och utomhus.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Koccidios är vanligast hos fyra till sex veckor gamla lamm. Ofta drabbas 10-50 procent av lammen i gruppen. Koccidier gynnas av fukt och kan finnas i stora mängder i till exempel vattenpölar i rastfållor. Koccidios är vanligast i permanenta rastfållor, men kan ses både på stall och på bete. Stress, till exempel väderomslag, gör lammen känsligare.

I en svensk undersökning 1996-97 på lamm i åldern tre till sju veckor var koccidios den vanligaste orsaken till diarré.

Symtom

Nedsatt tillväxt. Akut diarré som kan vara sprutande, slemmig och blodblandad, anorexi och dehydrering. Ökad dödlighet hos lamm.  

Differentialdiagnoser

Andra orsaker till diarré, som till exempel E. coli, rotavirus, kryptosporidier, Nematodirus battus. (Varken rotavirus eller patogena E. coli påvisades dock i den svenska undersökningen 1996-1997).

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Eimeria crandallis och E. ovinoidalis.

Infektionsport:

Munnen (sporulerade oocystor).

Spridning i djuret:

Oocystorna blir sporozoiter i magtarmkanalen, invaderar och förstör tarmepitelceller i tunn- och grovtarm. Oocystor frisätts i faeces.

Smittvägar:

Fekal-oral.

Immunitet:

Ja, men vuxna får kan vara asymtomatiska utsöndrare av oocystor.

Överlevnad:

Oocystor kan överleva i marken i minst ett år. De dödas av torkning och hög temperatur (55-60°C).

Prepatensperiod:

15-20 dagar för E. crandallis och 12-15 dagar för E. ovinoidalis.

Provtagning och diagnostik

Kliniska symtom.

Träckprov från cirka fem lamm (minst tre veckor gamla) med diarré. Fynd av E. crandallis och E. ovinoidalis i kliniskt relevant antal bedöms som koccidios. (I den svenska undersökningen 1996-1997 hade diarrélamm tre gånger så många oocystor som lamm utan diarré; framför allt E. crandallis och E. ovinoidalis). Det är viktigt att skicka proverna vid en strategiskt korrekt tidpunkt för att kunna påvisa oocystorna i större mängder. I regel uppvisar djuren eventuella symtom innan oocystorna utskiljs i större mängder med träcken. Tidig provtagning av enskilt djur kan därför ge falskt negativt resultat.

Obduktion 

Behandling och profylax

Antikoccidiala läkemedel dämpar koccidiernas fortplantning i djuren. De kan vara av nytta för att minska smittrycket, både som akut behandling och metafylax, samtidigt som andra åtgärder vidtas för att minska smittrycket. Läs mer om koccidiosbehandling i information från Läkemedelsverket (pdf). Understödjande behandling ges efter behov.

Koccidios förebyggs med torr och ren ströbädd samt ren rastfålla för lamm (inga får på minst ett år innan: gäller även för välkomstbete). Mekanisk rengöring av stallar kan minska smittrycket. Lammens motståndskraft stärks med bra råmjölksrutiner, god omvårdnad och stressfri hantering.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls