Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Infektiös dermatit (ASA) hos fisk

Infektiös dermatit orsakas av atypiska Aeromonas salmonicida-bakterier vanligen A. salmonicida subsp. achromogenes (ASA). Framförallt öring och röding drabbas inom vattenbruket, men sjukdomen förekommer också hos vildlevande fisk i färsk- och bräckvatten och även i marin miljö.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Öring med sår orsakade av ASA. (Klicka på bilden för ett strörre format.) Foto: Bengt Ekberg/SVA

I Sverige påvisades de första infektionerna orsakade av A. salmonicida subsp. achromogenes (ASA) hos laxfisk i slutet på 1960-talet. Infektioner med ASA på odlad och vild torskfisk och andra fiskarter har rapporterats från bland annat Norge och Island.Bakterien orsakar hudsår som kan övergå i blodförgiftning och orsaka dödlighet. Även om ASA kan ge betydande problem i drabbade fiskodlingar, så betraktas dessa infektionen som mindre allvarliga än infektioner med den närbesläktade bakterien A. salmonicida subsp. salmonicida, som orsakar furunkulos. Det förekommer också ett flertal atypiska underarter av A. salmonicida från sötvatten, bräckvatten och från marin miljö ifrån hela världen. Klassificeringen av dessa underarter är i dagsläget inte helt tillfredställande och det kan förväntas att nya studier kommer att ändra klassificeringen. I Sverige har atypiska A. salmonicida-infektioner påvisats hos abborre, gädda, harr, mört och hos koikarp. Stress, till exempel orsakad av försämrad vattenkvalitet, låga syrenivåer, hantering och förekomst av andra sjukdomar kan utlösa sjukdomsutbrott.

Symtom

Hudsår av varierande storlek är vanliga vid infektioner med A. salmonicida subsp. achromogenes (ASA). Infektionen kan också ge sepsis med hög dödlighet. Upp till 30 % dödlighet har rapporterats under svenska förhållanden.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Aeromonas salmonicida subsp. achromogenes (ASA)

Infektionsport:

Hud och gälar är troligen de viktigaste vägarna för upptag av infektionen.

Spridning i djuret:

ASA sprider sig lätt vidare till vitala organ som njure, mjälte, lever och hjärta.

Smittvägar:

Smittan kan överföras från infekterad fisk eller från infekterat vatten genom så kallad horisontell smittöverföring. 

Överlevnad:

Laxartad fisk och även andra arter av fisk kan vara bärare av ASA utan att visa tecken på infektion. Atypiska A. salmonicida har i laboratoriestudier visat sig överleva i sediment i upp till nio veckor. 

Provtagning och diagnostik

Diagnosen ställs efter odling av prover från sår och inre organ (njure eller mjälte), på till exempel blodagar eller ”Tryptic Soy Agar” (TSA) agar. Bakterien bildar små gråaktiga kolonier efter två till tre dygns inkubering. Vidare verifiering sker med hjälp av biokemiska tester. Utväxta kolonier undersöks avseende antibiotikakänslighet genom resistensundersökning.

Behandling och profylax

Vid sjukdomsutbrott bör syreförsörjningen ses över så att den är god, och utfodringen bör minskas. Antibiotikabehandling är nödvändig vid konstaterade fall av infektiös dermatit. En viktig åtgärd vid sjukdom är att snabbt ta bort döende och död fisk då stora mängder av bakterien utsöndras i vattnet under en pågående infektion. Kommersiella vacciner mot atypiska A. salmonicida finns tillgängliga, men då flera underarter av bakterien finns, är det inte alltid säkert att vaccinet ger ett tillfredsställande skydd.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls