Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Viral erythrocytisk nekros (VEN) /Piscine erythrocytic necrosis (PEN) hos fisk

Viruset orsakar sjukdom på laxfiskar, sill och torsk med flera fiskarter. Sjukdomen påvisades i fisk från Atlanten, Stilla havet, Medelhavet och Norge.

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Viruset har aldrig påvisats i Sverige, men däremot i fisk från Atlanten, Stilla havet, Medelhavet och Norge. Utbrott på sill har registrerats under sommarhalvåret (april till oktober) i USA, och det är därför sannolikt att viruset förökar sig bäst vid högre vattentemperaturer än de som förekommer under vinterhalvåret. Yngel och ung fisk är känsligare än vuxen fisk. 

Symtom

Drabbad fisk har varierande grad av anemi (bleka gälar), bleka inre organ och utstående ögon. Då viruset angriper blodkroppar ses förändringar i blodbilden såsom nedsatt koagulation, låg hematokrit, en ökad mängd omogna röda blodkroppar och röda blodkroppar med inklusionskroppar. Fisken får också nedsatt motståndskraft mot andra infektioner och mot stress. VEN uppges kunna orsaka massdödlighet på Stillahavs-sill men är främst associerat med låg kronisk dödlighet.

Etioplogi och patogenes

Infektionsagens:

DNA-virus tillhörande familjen iridoviridae

Infektionsport:

-

Spridning i djuret:

Systemiskt

Smittvägar:

Viruset överförs horisontellt, både direkt (mellan fiskar genom vattnet) och vertikalt (från moder till rom)

Överlevnad:

-

Provtagning och diagnostik

Vid misstanke på förekomst av sjukdomen ska länsveterinär eller Jordbruksverket omedelbart informeras.
För att diagnostisera sjukdomen tas virusprov från njure, mjälte och hjärna eller hjärta, och skickas till SVA, sektionen för fisk, med angivande om misstanke. Alternativt skickas hel, nydöd och kyld fisk. Informera laboratoriet i förväg att prov kommer. Observera smittrisken, all utrustning som varit i kontakt med fisken eller fiskodlingen ska saneras och desinficeras. Inga besök på annan fiskodling får utföras samma dag.

Behandling och profylax

Någon verksam terapi mot sjukdomen finns inte. Ökad dödlighet i drabbade anläggningar kan reduceras genom att undvika att utsätta fisken för stressande moment.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls