Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Yersinios-rödmunsjuka (ERM) hos fisk

Yersinios drabbar regnbåge och andra laxfiskar men också andra fiskarter. Blödningar i munregionen har gett sjukdomen namnet ”enteric redmouth disease”/rödmunsjuka (ERM) även om dessa symtom inte alltid förekommer. Yersinios förekommer i både sött och bräckt vatten i många länder. I Sverige diagnostiserades yersinios för första gången 1986.

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Yersinios

Kolonier av Yersinia ruckeri biotyp 1 odlad på specialagar (Shotts Waltman-agar). Foto: Eva Jansson/SVA

Yersinios har orsakat stora förluster inom vattenbruket över stora delar av världen i både sötvatten och i marin miljö. I Sverige har sjukdomen diagnostiserats vid mer än 60 tillfällen, men sjukdomssymtomen och förlusterna har hittills varit begränsade.

Symtom

Yttre tecken på yersinios kan vara att kroppen mörkfärgas, skador på ögonen och allmän slöhet. De klassiska sår och blödningar som förekommer i munregionen har gett sjukdomen namnet ”enteric redmouth disease”/rödmunsjuka. Sjukdomen kan också uppträda med mer diffusa sjukdomstecken och ge en blodförgiftning, där inre vitala organ angrips. Detta kan leda till hög dödlighet.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Bakterien Yersinia ruckeri.
Ett flertal olika serotyper och biotyper av bakterien förekommer, vilket till en del kan förklara variationen i sjukdomssymptom, sjuklighet och dödlighet. Y. ruckeri serovar I (Hagerman) är den först beskrivna typen, länge betraktad som den allvarligaste. Under 2000-talet har en ny mer aggressiv form av Y. ruckeri, benämnd biotyp 2, beskrivits. Denna förekommer i USA och i ett flertal länder i Europa, bland annat har den påvisats i Finland och Danmark. Biotyp 2 har dock aldrig påvisats i Sverige.

Infektionsport:

Via gälar, hud och mun

Spridning i djuret:

Yersinia ruckeri sprider sig lätt vidare från yttre sår till vitala organ som njure, mjälte, lever och hjärta.

Smittvägar:

Smittan kan överföras från infekterad fisk eller från infekterat vatten.

Överlevnad:

Yersinia ruckeri har isolerats från tarm hos laxfisk och andra fiskarter. Bakterien förekommer också hos däggdjur, sjöfågel och i vatten.

Provtagning och diagnostik

Diagnosen ställs efter odling av prover från sår eller inre organ (njure eller mjälte), på till exempel blodagar. Bakterien bildar vitfärgade kolonier efter en till två dygns inkubering vid 20ºC. Vidare verifiering sker genom mass-spektrometri (MALDI-TOF) i kombination med biokemiska tester och serologisk undersökning. Utväxta kolonier undersöks för känsligheten för antibiotika (resistensundersökning).

Behandling och profylax

Effektiva, kommersiella vacciner mot yersinios finns tillgängliga.
En viktig åtgärd vid sjukdomsutbrott är att ta bort döende och död fisk då stora mängder av bakterien utsöndras i vattnet under en pågående infektion. Vid förhöjd dödlighet och med fastställd diagnos med resistensundersökning, rekommenderas det att fisken behandlas med antibiotika.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls