Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Psorospermium

Psorospermium-parasiten (Psorospermium sp.) har påvisats hos flera europeiska kräftarter (Astacus astacus, Astacus leptodactylus, Austropotamobius torrentium), inklusive de till Europa introducerade amerikanska kräftarterna (Pacifastacus leniusculus och Orconectes limnosus). 

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Psorospermium i svensk flodkräfta

Psorospermium-parasiter   svensk flodkräfta. Foto: T. Hongslo/SVA

Psorospermium haeckeli är den parasitart som har påvisats i flodkräfta. Psorospermium parasiter (Psorospermium spp) förekommer också i flera andra kräftarter och hittills har man beskrivit sex till utseendet olika typer av parasiten. Två typer har påvisats i Europa, en i Australien och tre i Nordamerika. I svenska signalkräftbestånd har Psorospermium-parasiter påvisats (sannolikt Psorospermium haeckeli, artbestämningen oklar) vid ett fåtal tillfällen i samband med hälsokontroller under 2000-talet.

Symtom

I svenska flodkräftbestånd är parasiten mycket vanlig medan den är sällsynt förekommande i svenska signalkräftbestånd. En parasitinfektion med Psorospermium behöver inte vara dödlig för kräftan, men den anses sätta ned kräftans motståndskraft för andra sjukdomar samt utgöra en negativ belastning vid miljörelaterad stress. Kraftigt infekterade flodkräftor upptäcktes nyligen i ett svenskt bestånd flodkräftor som misstänktes dö av kräftpest, men där kräftpest inte kunde påvisas. Psorospermium misstänks därför vara orsak till dödligheten.

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

Psorospermium haeckeli

Infektionsport:

Okänd  

Spridning i djuret:

Via epidermal vävnad, bindväv och muskulatur

Smittvägar:

Okända

Överlevnad:

Okänd

Provtagning och diagnostik

Misstänkt infekterade kräftor undersöks bäst i färskt tillstånd men kan i undantagsfall frysas eller konserveras i 70 procentig sprit (till exempel rödsprit) innan undersökning.

Diagnosen ställs förnärvarande genom identifiering av parasiten med ljusmikroskopiska metoder.

Behandling och profylax

Någon verksam terapi finns inte.
Utsättning av kräftor med Psorospermiuminfektion är inte tillåten enligt Havs- och vattenmyndighetens förordning FIFS 2011:13. Länsstyrelsen kan därmed neka utsättningstillstånd utan föregående hälsoundersökning. Köp därför endast kräftor från kräftodlingar/sjöar som undersökts beträffande bland annat porslinssjuka (be att få se intyg/undersökningsutlåtande).

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls