Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Vitprickig kräftdjurssjuka (White Spot Disease, WSD)

White Spot Disease är en virusorsakad sjukdom som förekommer i områden med odling av jätteräkor. Födoorganismer kan fungera som bärare av viruset. Levande virus har påvisats i frysta råa räkor. Räkor av familjen Penaeidae anses mest känsliga, men hittills har ingen resistent kräftdjursart påvisats. 

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Sjukdomen WSD påvisades första gången 1992 i Kina. Numera har WSD spridits till många områden där saltvattensräkor odlas (Asien, Nord-, Syd- och Centralamerika och Afrika). Sjukdomen har även rapporterats från räkodlingar i Europa. Huvudskälet till smittspridningen anses vara transport av räkyngel mellan räkodlingar. Frysta råa räkor kan också bidra till smittspridningen (viruset överlever frysning).

Symtom

Viruset angriper i första hand vävnad under ryggskölden på räkan och kan ses som vita fläckar under denna, därav namnet. Observera att sådana vita fläckar kan också uppträda vid bland annat bakterieinfektioner. Vid experimentella infektioner hos kräftor, krabbor och hummer syns inte vävnadsskadorna under ryggskölden särskilt tydligt på grund av deras betydligt tjockare skal. Symptomen på andra kräftdjur är därför mer diffusa. Bestånd med jätteräkor drabbas ofta av hög sjuklighet och dödlighet till följd av infektionen, medan andel insjuknade och döda varierar stort på andra grupper av kräftdjur. 

Etiologi och patogenes

Infektionsagens:

White Spot Syndrome Virus (WSSV) är ett DNA-virus ingående i familjen Nimaviridae, släktet Whispovirus.

Infektionsport:

Via infekterad föda och sannolikt även via vattnet.

Spridning i djuret:

I huden och inre organ.

Smittvägar:

WSSV sprids vertikalt (från föräldradjur direkt till avkomman) samt horisontellt (kannibalism, predation, via vatten). Födoorganismer såsom borstmaskar, insektslarver, musslor, rotatorier och andra kräftdjur kan agera som bärare (vektorer) av viruset. Även till synes friska djur kan vara smittbärare hela livet och sprida sjukdomen.

Överlevnad:

Viruset är infektiöst i minst 30 dagar i saltvatten vid en vattentemperatur av 30ºC.

Diagnostik

Innan provtagning genomförs, informera diagnosticerande laboratorium om sjukdomsmisstanken och att prov kommer att sändas in. I samband med detta bör ni informera er om hur provtagningen och transport av proven ska ske till laboratoriet.

För undersökning insändes:

  • Levande/döende eller nydöda kräftdjur (eller delar av kräftdjuret) - färska eller alkoholfixerade.

Behandling, sanering, profylax och restriktioner

Någon verksam terapi eller vaccin mot sjukdomen finns inte. I räkodlingar kan sanering vara aktuell efter påvisad smitta. Profylaktiska åtgärder kan vara separat hållning av djurgrupper, karantän av inköpta djur, eventuell provtagning avseende WSSV och god hygien. Viruset avdödas inom 120 minuter vid 50ºC och inom en minut vid 60ºC. Risk för spridning av WSSV/WSD till odlingar och vilda bestånd av kräftdjur (söt- och saltvatten levande kräftdjur) via frysta råa räkor från WSD-smittade områden ska inte negligeras.

Restriktioner avseende flyttning av levande djur och redskap från smittad odling/ vattenområde kan också bli aktuellt vid påvisande av WSSV/WSD eftersom WSD är en anmälningspliktig sjukdom enligt Jordbruksverkets föreskrifter. Vid misstanke på förekomst av sjukdomen ska länsveterinär eller Jordbruksverket informeras. Observera, att all utrustning som har varit i kontakt med infekterat material ska saneras.

Referenser

OIE – Aquatic Animal Health Code 2017
OIE – Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals 2017, Chapter 2.2.8

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls