Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Vildlevande fisk och skaldjur

För Sverige och dess innevånare spelar naturen en viktig roll. Inom EU är Norden unik med sina stora "orörda" naturområden. Områden som vi gentemot våra efterkommande har en skyldighet att bevara.

Fisk och skaldjur spelar en stor roll för vår upplevelse av naturen. I vår natur är alla akvatiska arter biologiskt lika viktiga oberoende av vilket värde de har som livsmedel eller som sportfisk. Varje art har sin nisch som den fyller ut och därigenom bidrar till en frisk, artrik och stabil natur. Att bevara arterna i våra sjöar och vår unika svenska natur är att bevara förutsättningarna för vårt eget välbefinnande, vår egen livskvalitet.

Att akvatiska djur insjuknar och dör kan bero på flera olika orsaker varav många naturliga. I de fall plötslig massdöd uppstår i en population bör man dock överväga möjligheten att det är en miljöfaktor som påverkar vattenområdet. Det är i dessa sammanhang väsentligt att genomföra en inventering av utsläppskällor samt säkra material för miljöprovtagning.

Akvatiska djur skiljer sig inte från andra djurslag vad gäller krav på en god miljö och utgör därför också en indikator över tillståndet i våra vattendrag. Vid en massdöd bör även en eventuell påverkan på andra djurarter beaktas, till exempel måskolonier eller döda minkar. När vildfångad fisk eller skaldjur används som livsmedel är det väsentligt att känna till vattnets "hälsostatus" och eventuella svartlistningar till följd av miljögifter.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls