Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) hos fjäderfä

Symtom vid infektion med bakterien rhinotracheale (ORT)  kan vara andningssvårigheter och andra tecken på luftvägsinfektion, nedsatt tillväxt, och ökad dödlighet. Hos avelsfjäderfän leder smittan främst till äggproduktionsstörningar. 

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Bakterien

Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) är en Gram-negativ pleomorf stavbakterie som hos tamhöns och kalkoner kan orsaka luftvägsinfektion, nedsatt tillväxt, ökad dödlighet och hälta (främst hos äldre kalkoner). Bakterien har internationellt även isolerats från bland annat gås, anka och duva, och sannolikt förekommer bakterien hos många olika tama och vilda fåglar.

Symtom

Resultatet av en infektion med ORT kan variera. Detta beror bland annat på att bakteriens sjukdomsframkallande förmåga kan variera och på att andra smittämnen som orsakar luftvägsinfektion samtidigt kan förvärra ORT-infektionen. Även miljöfaktorer som till exempel stress och undermålig ventilation påverkar.

ORT kan orsaka luftvägssymptom, exempelvis snuva, hosta, svullna bihålor och andningssvårigheter. ORT kan även orsaka infektioner i andra delar av kroppen, exempelvis i leder, hjärtsäck och hjärna. Symtomen beror då på vilken del av kroppen som drabbas. Exempelvis kan ledinfektioner orsaka hälta och infektion i hjärnan orsaka neurologiska symptom.

Hos kalkoner ses sjukdomssymtom orsakade av ORT framförallt hos fem till sex veckor gamla fåglar. De visar symtom på luftvägsinfektion som kan variera från lätt snuva till grava andningssvårigheter. Hos äldre kalkoner ses ofta allvarligare symtom på luftvägsinfektion, speciellt hos avelsdjur. Ledinfektion och hälta ses främst hos äldre kalkoner och ofta främst hos de tyngsta djuren.

Symtom hos slaktkycklingar är ofta milda eller obefintliga. Hos slaktkycklingar kan infektionen trots de lindriga symtomen orsaka omfattande kassationer vid slakt till följd av luftsäcksinflammation. Hos avelsfjäderfä leder infektion med ORT, framförallt till äggproduktionsstörningar.

Andra luftvägsinfektioner

Många andra smittämnen kan orsaka luftvägsinfektion hos tamhöns och kalkoner. Ofta förekommer flera smittämnen samtidigt vilket gör att det kan vara svårt att säkert avgöra vilket smittämne som betyder mest.

Bland virussjukdomar kan nämnas infektiös bronkit (IB) hos tamhöns och aviärt pneumovirus (APV) som framförallt drabbar kalkon men ibland även tamhöns. Även bakterier som Haemophilus paragallinarum hos höns och kalkon, Bordetella avium hos kalkon, E. coli, liksom olika mykoplasma-arter kan ensamma eller i kombination med andra smittämnen orsaka luftvägsinfektioner.

Smittspridning

ORT kan överföras både horisontellt via luften och vertikalt från föräldrar till avkomman via ägg. I regel smittas alla fåglarna i flocken snabbt. Eftersom ORT kan smitta via ägg har smittämnet kunnat spridas mellan länder via handel med avelsfjäderfä.

Hur ställs diagnosen?

Diagnosen kräver obduktion och att bakterien isoleras eller påvisas med molekylärdiagnostiska metoder (PCR). Vid obduktion ses luftsäcksinflammation och lunginflammation, men även bihåleinflammation, luftrörsinflammation, ledinflammation och hjärtsäcksinflammation förekommer. Prov för isolering och PCR tas från luftstrupe, lunga eller luftsäckar.

Flera olika metoder för blodprovsanalys har utvecklats under de senaste åren.

Förekomst av ORT i Europa

Blodprovsundersökningar av avels- och slaktflockar i Europa har visat en hög förekomst av smittämnet. Sjukdom och kassation vid slakt kopplas ofta till ORT i många europeiska länder.

ORT i Sverige

Riktade blodprovsundersökningar i början av 2000-talet visade att antikroppar mot ORT bland slaktade kalkoner och avelsfjäderfän (tamhöns och kalkon) då var vanligt förekommande. Förekomsten i dagsläget är okänd. 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls