Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Rakitis hos fjäderfä

Rakitis är en skelettsjukdom som under senare åren har oftast påvisas hos slaktkycklingar, men även hönskycklingar, kalkoner, gässlingar, ällingar – speciellt i hobbyflockar – löper en risk att drabbas. Kycklingar med rakitis sitter ofta ner på hasorna och de rör sig motvilligt.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Bild 1: Kraftigt breddad tillväxtzon i benet under knäleden (proximala tibiotarsus) hos en kyckling med rakitis. (Klicka på bilden för ett större format.)
Foto: Bengt Ekberg/SVA

 

Bild 2: Förtjockning och böjning av revbensfogar (rosenkrans) hos en kyckling med rakitis. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: Bengt Ekberg/SVA

Sjukdomen förekommer sporadiskt i Sverige. Oftast ses denna sjukdom vid tre till fyra veckors ålder hos slaktkycklingar, men växande hönskycklingar, kalkoner, gässlingar och ällingar speciellt i hobbyflockar löper också en risk att drabbas.

Orsak  

Sjukdomen förekommer sporadiskt i Sverige. Rakitis orsakas av absolut eller relativ brist på olika näringsämne (kalcium, fosfor och/eller vitamin D3). Bristen beror ofta på en felaktig sammansättning av foder eller olämpligt foder. I vissa fall där rakitis uppträder kan det vara svårt att påvisa en felaktig foderinblandning. Orsaken till utveckling av rakitis i sådana fall kan vara förekomst av ämnen i fodret som hämmar djurens utnyttjande av de aktuella ämnena. Detta är den vanligaste rakitisformen hos slaktkyckling och kallas ofta "field rickets" på engelska (svensk benämning saknas).

Foderfaktorer som har visat sig kunna ha sådana effekter är höga halter av vitamin A, fett och magnesium. Även ett nedsatt upptag av kalcium, fosfor och/eller vitamin D3 från tarmen kan leda till rakitis. Därför ses ibland i samband med diarrésjukdom hos slaktkyckling att en del av kycklingarna utvecklar rakitis.

Sjukdomssymtom

Kycklingar med rakitis har en tendens till att sitta ner på haserna och de rör sig motvilligt. De kan flaxa med vingarna för att komma upp på benen eller för att hålla balansen. Tillväxten blir ofta nedsatt. Lederna förtjockas och i grava fall kan benen böjas.
Skelettet hos sjuka fåglar är mjukt. I extrema fall kan benen och näbben böjas mycket utan att det leder till en fraktur (”gummiben”).

Sjuklighet och dödlighet

Om orsaken till sjukdomen är ett foderfel kan en stor del av kycklingarna vara drabbade. Dödligheten är dock i regel lindrigt förhöjd om det endast är en brist på kalcium, fosfor eller vitamin D3. Ett antal kycklingar kan dö på grund av att de har svårt att stå och gå, det vill säga nå till foder och vatten.

Hur ställs diagnosen?

Diagnosen baseras på obduktionsfynd: förändringarna i rörbenens tillväxtzoner (se bild 1 och bild 2) och en allmän bristfällig mineralisering (hållfasthet) av skelettet. Diagnosen bekräftas genom mikroskopisk undersökning av tillväxtzonen där rakitis ger upphov till karakteristiska förändringar.

Behandling

Vid misstänkt rakitis bör ett foderbyte göras snarast och fåglarnas ges extra mineraler till exempel i form av snäckskal. Beror sjukdomen på andra faktorer kan det också vara på sin plats att ge extra tillsatser, men här måste man i första hand rikta in sig på att lösa de bakomliggande problemen.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls