Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Tibial Dyschondroplasi hos fjäderfä

Dyschondroplasi är en skelettsjukdom som förekommer hos fjäderfä, där broskcellerna inte utvecklas till normal benvävnad. Dyschondroplasi karakteriseras av en kil bestående av broskceller som saknar blodförsörjning och förekommer oftast i tillväxtzonen i de långa rörbenen.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Till höger ses en stor broskzon (pilen) hos slaktkyckling med dyschondroplasi. Det vänstra benen har normal mineralisering.
(Klicka på bilden för ett större format.)
Foto: Bengt Ekberg/SVA

Tibial dyschondroplasi (TD) är en tillväxtrubbning som förekommer hos snabbväxande hybrider av kyckling, kalkon och anka. I Sverige ses TD framförallt hos slaktkyckling. Förekomsten i Sverige är i dagsläget inte systematiskt undersökt.

Orsak

Orsakerna till TD är komplexa, men genetisk disposition, snabb tillväxt, foderrelaterade faktorer och skötsel är också av storbetydelse. Hög nivå av fosfor i relation till kalcium, kopparbrist och foder kontaminerat med vissa mögeltoxiner är faktorer som har visats kunna öka risken för TD.

Kliniska symtom

Tibial dyschondroplasi förekommer vanligtvis efter fyra veckors ålder. Beroende på graden av skada uppvisar kycklingarna varierande grad av rörelsestörningar och i extrema fall oförmåga att stå och gå.

Obduktionsfynd

Vid höggradiga skador ses ofta en böjning av benet. Lägger man ett snitt genom tillväxtzonerna ser man en broskkil (dålig mineralisering) med en oregelbunden avgränsning (se bild). Benet i denna zon kan vara förtjockat och böjt och kan i extrema fall brytas. I motsats till rakitis är mineraliseringen av det övriga skelettet normal vid TD. Som sjukdomsnamnet indikerar finns skadorna oftast i haslederna (tibiotarsus), men även andra ben som till exempel lårbenen kan drabbas.

Kontrollåtgärder

Adekvat sammansatt foder av god kvalitet och några timmars mörker per dygn minskar risken för sjukdomen. De internationella hybridföretagen för kyckling har under senare år selekterat aktivt mot TD hos avelsdjuren vilket har lett till minskad förekomst av TD.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls