Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Valgus (utåtriktat ben) - eller Varusdeformation (inåtriktat ben) (VVD) hos fjäderfä

Med valgus- och varusdeformationer (VVD) menas utåt- respektive inåtvridna eller vinklade ben. Vridningen är oftast lokaliserad till den nedre delen av benet ovanför hasleden (tibiotarsus) och valgusdeformation är vanligare än varusdeformation. Deformationen kan vara enkel- eller dubbelsidig.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Utåtvridet ben (valgus) hos en slaktkyckling (fotograferad efter slakt). (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: Bengt Ekberg/SVA 

Valgus- och varusdeformation (VVD) förekommer framförallt hos snabbväxande fåglar som till exempel slaktkycklingar, kalkoner och strutsar. VVD ses också sporadiskt bland fjäderfän i hobbybesättningar. Uppgift saknas om hur vanligt förekommande VVD är i Sverige.

Orsak

Orsaken till VVD är oklar och sannolikt multifaktoriell (beror på flera samverkande faktorer), men det finns en tydlig genetisk predisposition. För övrigt kan både utfodring, snabb tillväxt och skötselfaktorer spela en roll för sjukdomens utveckling.

Kliniska symtom

Kycklingar med höggradig deformation uppvisar grava rörelsestörningar och kan få svårt att ta sig fram till foder och vatten. Djuren stöder ofta på hasen och foten pekar utåt eller inåt beroende på om det rör sig om valgus-, eller varusdeformation. Valgusdeformation är vanligast. Deformationen kan vara unilateral (i ett ben) eller bilateral (i båda benen). I grava fall kan hälsenan glida ner på ena sidan av hasleden (så kallad ”slipped tendon”) och då blir fågeln oförmögen att gå.

Diagnostik

Diagnosen ställs som regel på grundval av de beskrivna kliniska symtomen.

Kontrollåtgärder

Kycklingar med grava rörelsestörningar bör snarast avlivas av djurskyddsskäl. För att minska förekomsten av VVD bör man undvika för snabb tillväxt (särskilt under de första levnadsveckorna) och för hög djurbeläggning. Längre mörkerperioder kan bidra till att reducera förekomsten.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls