Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Frågor och svar om vaccination mot ILT hos fjäderfä

Varför vaccinerar man mot ILT?
Svar
: Det finns flera anledningar:

  • För att skydda höns under eller efter ett ILT-utbrott.
  • För att förebygga att hönsen drabbas av ILT efter en utställning.
  • När risken är stor att besättningen får ILT via inköp av djur. Antingen eftersom man köper höns från andra besättningar med okänd smittstatus eller då man köper från besättningar som har haft sjukdomen eller vaccinerar mot den.

Det finns ju olika stammar av ILT-virus. Fungerar vaccinet mot alla, eller bara en?
Svar
: Så vitt man vet skyddar vaccinet mot alla varianter av ILT-virus.

Måste jag vaccinera mina rashöns mot ILT?
Svar:
Det finns ingen generell rekommendation att hobbyhöns ska vaccineras mot ILT i Sverige. Beslut om vaccination måste tas i varje enskilt fall av djurägaren i samråd med veterinär.

Ska vi verkligen vaccinera mot ILT? Är det inte bättre att avstå från vacciner helt så att avelsdjuren istället får ett starkt immunförsvar. Får vi inte härdigare hönsraser om de själva får chansen att utveckla det?
Svar
: Om hönsen är friska och starka när de smittas har de en större chans att bara drabbas lindrigt av infektionssjukdomar. Det finns dock många smittämnen som kan orsaka allvarlig sjukdom även hos friska och starka individer. Aggressiva ILT-virus hör till denna grupp smittämnen. Det som avgör om höns insjuknar i ILT är framförallt hur aggressivt det ILT-virus är som drabbat flocken, hur mycket virus som hönsen utsätts för (smittdos) och deras motståndskraft (immunitet och kondition).

Kan det bli som så att alla höns i hela landet måste vaccineras? Skulle det hjälpa?
Svar
: Det är osannolikt att vi kommer till en situation där alla höns i Sverige måste vaccineras mot ILT. Om sjukdomsläget skulle försämras ytterligare kan det bli aktuellt med vaccination av vissa kategorier av höns eller vaccination i vissa delar av landet men beslutet måste som nu fattas av djurägaren. Vaccination skulle förhindra ILT-utbrott med sjukdom och dödlighet, men virus skulle finnas kvar och sannolikt fortsätta spridas.

Varför fungerar ILT-vaccin inte som vanliga ”människovaccin"? Varför är man helt enkelt inte vaccinerad så fort man fått injektionen och kan leva som innan?
Svar
: ILT-vaccin fungerar som alla andra vacciner, det vill säga det dröjer en viss tid innan kroppen har reagerat på vaccinationen så att det uppstått skydd mot sjukdomen (immunitet). Det innebär att man kan smittas och insjukna efter vaccinationen innan man hunnit utveckla immunitet. Liksom för vacciner mot flera sjukdomar hos människa avtar också skyddet med tiden vilket betyder att fåglarna måste få en ny dos vaccin årligen för att hålla skyddet uppe. Vaccin mot ILT ges som ögondropp, ej genom injektion.

Kan vaccinerade höns få biverkningar av ILT-vaccinet och i så fall vilka?
Svar:
Biverkningar förekommer efter ILT-vaccination, men det är okänt hur ofta detta inträffar. Den vanligaste biverkningen är ögoninflammation.

Hur stor är risken att nyvaccinerade höns blir sjuka av vaccinet och dör eller måste avlivas?
Svar:
Nyvaccinerade höns kan få ILT om de smittades av ett vilt ILT-virus strax före eller efter vaccinationen innan de hade hunnit utvecklat skydd mot sjukdomen. I detta fall är det alltså inte vaccinet utan ett fältvirus som är orsaken till sjukdomen. Vaccinvirus kan i sig orsaka symtom (biverkningar) om det ges till sjuka eller svaga djur, om djuren är för unga när de vaccineras eller ibland hos friska höns, vilket händer ibland. Normalt är biverkningarna lindriga. De djur som drabbas av dubbelsidig ögoninflammation bör behandlas genom att man några gånger per dygn tvättar ögonen med fysiologisk koksaltlösning så att de inte klibbar igen och gör det svårt för fåglarna att hitta foder och vatten. Vi har inte fått några rapporter om dödsfall efter vaccination mot ILT i Sverige.

Är jag absolut tvungen att vaccinera mina höns mot ILT varje år?
Svar
: Vaccinerar man inte varje år kommer hönsens immunitet (motståndskraft) mot ILT successivt att minska. Detta innebär att det finns en ökad risk för sjukdomsfall eller utbrott till följd av ILT, men det går inte att säga om eller när detta händer.

Måste man vaccinera alla hönsen i en flock mot ILT? Vaccinet är ju levande och borde väl sprida sig naturligt mellan djuren ändå?
Svar:
Det är viktigt att alla höns i en flock vaccineras samtidigt och med rätt dos. Får de en för låg dos är det inte säkert att de blir skyddade (immuna). Man ska alltså inte förlita sig på att vaccinviruset sprider sig i tillräcklig mängd för att hönsen ska bli immuna.

Mina djur har förmodligen redan antikroppar mot ILT, kan jag vaccinera dem ändå?
Svar:
Ja, det går bra under förutsättning att fåglarna är friska.

Jag har ett ILT-utbrott bland mina höns men jag vill inte avliva dem. Behöver jag vaccinera alla hönor?
Svar:
Nej, men under ett utbrott kan vaccination vara ett sätt att skydda höns som ännu inte insjuknat. Vaccination skyddar dessutom hönsen mot framtida sjukdomsfall och utbrott till följd av ILT.

Kan jag vaccinera under ett pågående ILT-utbrott?
Svar:
Fåglar som ännu inte hunnit insjukna går bra att vaccinera, men man bör aldrig vaccinera höns som är sjuka, oavsett sjukdomsorsak.

Överförs antikroppar efter vaccinerade höns till kycklingarna?
Svar:
Ja, efter vaccinationen överförs antikroppar med äggulan till kycklingarna men de skyddar inte kycklingarna mot ILT.

Jag har avelshöns som är vaccinerade mot ILT. Måste jag då vaccinera kycklingarna?
Svar:
Tyvärr skyddas inte kycklingarna av de antikroppar som förs över via ägget. Om man vill vara säker på att kycklingarna ska få ett skydd mot sjukdomen så bör de vaccineras.

Jag kläcker i omgångar under höna med början i april tills slutet av september. Hur vaccinerar jag då?
Svar:
Det bästa sättet är att göra uppsamlingsheat och vaccinera kycklingarna när de hunnit bli minst fyra veckor gamla. Man kan tänja lite på den rekommenderade vaccinationsåldern så att det blir färre omgångar att vaccinera, men helst inte vaccinera kycklingarna före fyra veckors ålder.

Kan man vaccinera dygnsgamla kycklingar?
Svar:
Nej, kycklingarna bör vaccineras första gången tidigast vid fyra veckors ålder. Det går att vaccinera yngre kycklingar men det är långt ifrån säkert att kycklingarna utvecklar ett tillräckligt gott skydd (immunitet) efter en för tidig vaccination. Dessutom finns en högre risk för biverkningar (främst ögoninflammation).

Varför måste överblivet ILT-vaccin lämnas till apotek när det ändå inte har någon verkan efter två timmar?
Svar:
Efter två timmar har effekten försämrats så pass att man inte bör använda vaccinet, det vill säga man kan inte garantera att djuren får ett tillräckligt bra skydd mot ILT. Det finns däremot levande virus kvar i förpackningen under en längre tid än två timmar och därför är det viktigt att vaccinet destrueras på rätt sätt.

Kan man behålla rester av oanvänt ILT-vaccin och använda det senare?
Svar:
ILT-vaccin som har blandats med lösningsmedel måste användas inom två timmar för att vara fullt verksamt. Därefter ska det kasseras (lämnas in till apotek för destruktion).

Hur ska man förvara oanvänt ILT-vaccin?
Svar:
Information om hur man förvarar vaccinet (innan det blandas med lösningsmedlet) finns på förpackningen.

Kan alla veterinärer vaccinera mina höns eller måste de ha specialutbildning?
Svar:
Det finns inga krav på att veterinären måste ha någon särskild utbildning för att vaccinera höns. Det är även tillåtet för djurägaren att vaccinera själv.

Varför säljer inte SVA förpackningar med till exempel 100 doser ILT-vaccin? Jag tycker det är slöseri att kasta bort 99 procent av doserna!
Svar:
De förpackningar som levereras från SVA är de minsta som går att få tag på från de läkemedelföretag som tillverkar ILT-vaccin.

Jag har både höns, fasaner och påfåglar in min besättning. Ska jag vaccinera allihop eller bara hönsen?
Svar:
ILT-vaccinet är avsett att användas till tamhöns. Tillverkaren av vaccinet kan inte garantera att vaccinet är säkert för andra fjäderfäarter eller att vaccinet är effektivt om det ges till andra arter än höns.

Jag vaccinerade mina höns mot ILT, men trots detta drabbades de några dagar senare av ILT och många av mina höns dog inom en vecka. Blev de sjuka av vaccinet eller var det fel på vaccinet så att de inte blev skyddade?
Svar:
Den mest sannolika förklaringen är att hönsen redan var smittade när de vaccinerades, det vill säga de fick vaccinet under inkubationsperioden. Det tar normalt ungefär två veckor innan djuren utvecklar skydd mot ILT efter vaccination. Om det är första gången de vaccineras så måste man dessutom räkna med att de inte har ett fullgott skydd förrän ett par veckor efter den andra vaccinationen.

Om man väljer att vaccinera mot ILT, vad innebär då det för framtiden?
Svar:
Om man vaccinerar sina djur med den typ av ILT-vacciner som finns att köpa idag så kommer det framöver att finnas djur i flocken som är kroniska bärare av vaccinvirus och eventuellt även andra ILT-virus. Djuren kommer att vara skyddade mot symtom och dödsfall till följd av ILT, men skyddet avtar successivt om man inte vaccinerar om djuren varje år. Vaccinerade höns kan smitta oskyddade höns med vaccinvirus eller andra ILT-virus som de bär på och som de kan utsöndra då och då.

Kan en vaccination så småningom orsaka ett ILT utbrott?
Svar
: Det virus som finns i vaccinet är försvagat men kan under vissa omständigheter bli mer aggressivt och orsaka sjukdom. Detta kan hända om man blandar vaccinerade och ovaccinerade djur så att viruset kan spridas och förändras. Därför är det viktigt att vaccinera alla djuren i en hönsflock.

Vad händer om jag ställer ut mina ovaccinerade djur jämte de vaccinerade?
Svar:
Vad som händer beror först och främst på om de ovaccinerade fåglarna tidigare har kommit i kontakt med ILT-virus eller inte. Om fåglarna tidigare har infekterats av ILT-virus så kan de vara skyddade (immuna) och blir inte sjuka. Om de däremot inte är immuna (det vill säga aldrig har träffat på ILT-virus eller inte utvecklat immunitet) så finns en viss risk att de kan smittas på utställningen och bli sjuka. Vad som händer beror dock på vilken typ av ILT-virus de i så fall smittas av:
Om de smittas av vaccinvirus är risken mycket liten att de utvecklar sjukdomssymtom. Vaccinvirus är försvagat och utsöndras som regel bara i små mängder från vaccinerade höns (under förutsättning att de vaccinerats i god tid före utställningen).
Om de däremot smittas av en hög dos av ett aggressivt ILT-virus (fältvirus) så är risken stor att de blir sjuka. Den allra största risken för smitta är om det finns djur på utställningen som nyligen tillfrisknat från ILT, djur som har milda symtom orsakade av ILT eller djur som är i inkubationsfas, det vill säga de som ännu inte hunnit insjukna. Sådana höns kan utsöndra stora mängder ILT-virus. Det finns antagligen även en risk att ILT-vaccinerade höns kan utsöndra aggressiva ILT-virus om de kommer från en flock med ett tidigare ILT-utbrott. Hur stor denna risk är går inte att säga och den varierar antagligen från fall till fall, men sannolikt är risken betydligt lägre jämfört med risken att smittas av ovaccinerade smittbärare (jämför ovan).

Varför skall höns som vaccinerats betraktas som smittspridare de närmaste veckorna efter vaccineringen?
Svar
: ILT-vaccinet som används i Sverige är levande och orsakar en normalt symtomfri infektion. Under de första veckorna utsöndrar de vaccinerade fåglarna relativt stora mängder vaccinvirus och de kan sprida vaccinet till andra höns. Därefter minskar utsöndringen till låga nivåer eller upphör helt, men utsöndringen kan återkomma då och då.

Är smittrisken större eller mindre med vaccinerade kontra sjuka djur?
Svar:
Höns som har akut ILT-sjukdom utsöndrar stora mängder ILT-virus i sekret från luftvägarna och de smittar därför effektivt andra djur om de har nära kontakt med varandra. Vaccinerade fåglar utsöndrar som regel mycket mindre antal virus och bara sporadiskt. Risken för smittspridning är alltså avsevärt lägre än från akut sjuka fåglar.

Vad händer med vilda fasaner som går på samma mark som mina vaccinerade hönor?
Svar:
Under de första veckorna efter vaccinationen bör man inte låta hönsen träffa fasanerna, därefter är risken för smittspriding till fasanerna utomhus låg. Smitta från höns till fasan kräver sannolikt nära kontakt mellan djuren.

Djur som haft ILT, kan de bli sjuka igen eller blir de immuna? Om de blir immuna, är det någon idé att vaccinera de djuren?
Svar:
Djuren blir motståndskraftiga efter genomgången sjukdom, men skyddet avtar successivt med tiden. Man kan inte helt utesluta att de kan insjukna igen, men det är sannolikt ovanligt. Djuren tar ingen skada av att vaccineras. Om man väljer att vaccinera flocken är det viktigt att varje gång vaccinera samtliga djur så att skyddet mot smitta hålls på en hög och jämn nivå.

Kan man blanda ihop vaccinerade och ovaccinerade höns ett tag efter vaccinationen? Min besättning är vaccinerad mot ILT, men jag köper då och då in nya ovaccinerade höns. Behöver jag vaccinera dem direkt vid ankomst?
Svar:
Nyinköpta höns bör vaccineras och sedan hållas åtskilda från de vaccinerade hönsen gärna under ett par veckor efter grundvaccinationen (det vill säga två vaccinationer med några veckor emellan) så att de hinner utveckla skydd (immunitet) mot ILT.

När kan vaccinerade kycklingar vara redo att träffa vuxna hönsbesättningen, det vill säga flytta ut till ordinarie hönsmiljö?
Svar
: Vill man vara säker på att kycklingarna har skydd mot ILT så bör man vänta till ett par veckor efter att de fått sin grundvaccination (två vaccinationer).

Om jag ska vaccinera mina höns mot ILT, hur gör jag då med nya kycklingar som bor i hönshuset?
Svar:
De bör vaccineras så snart de blir fyra veckor gamla.

Behöver vi införa ett obligatoriskt vaccinationsprogram för hobbyhöns i hela landet för att slippa problem med ILT?
Svar:
Hitintills har det inte aldrig varit aktuellt att införa krav på vaccination mot ILT bland hobbyhöns och det skulle praktiken förmodligen vara mycket svårt att genomföra.

Vilka för- och nackdelar finns det med levande och avdödade vacciner mot ILT?
Svar:
Generellt kan man säga att levande vacciner till fjäderfän ger en god och relativt långvarig immunitet (motståndskraft) och de är ofta lätta att ge till fjäderfän, till exempel via spray, dricksvatten eller ögondropp. Bland nackdelarna kan nämnas att de ofta ger mer biverkningar än avdödade vacciner. En nackdel med de levande ILT-vaccinerna är att de innehåller vaccinvirus som kan förökas, spridas och förändras så att de blir mer aggressiva och orsaka sjukdomssymtom. Därför bör man inte blanda vaccinerade och ovaccinerade höns i samma flock.
Avdödade vacciner kräver ofta fler vaccinationer och de måste som regel injiceras i djuret. Avdödade vacciner mot ILT ger tyvärr inte ett tillräckligt gott skydd och det finns därför inga avdödade ILT-vacciner att köpa i Sverige.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls