Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Infektiös laryngotrakeit, del 1: orsak, drabbade arter och förekomst

Orsak

Fjäderfäsjukdomen infektiös laryngotrakeit (ILT) orsakas av infektiöst laryngotrakeitvirus (ILT-virus), gallid herpesvirus 1) som tillhör subfamiljen alphaherpesvirinae (genus Iltovirus).

Drabbade djurarter

Sjukdomen drabbar framförallt tamhöns, men finns även beskriven hos fasan, påfågel och kalkon.

Historik

Sjukdomen ILT beskrevs ursprungligen 1925 och diagnostiserades första gången i Sverige 1940. Sjukdomen förekom därefter sporadiskt i Sverige fram till 1959. Efter ett långt uppehåll utan några påvisade fall diagnostiserades ett ILT-utbrott av SVA i december 1996 i en hobbybesättning i Dalarna (rapporteras till Jordbruksverket 1997, se figur nedan) och därefter har nya utbrott inträffat varje år.

ILT klassificerades tidigare som en så kallad epizootisjukdom i Sverige, det vill säga en allvarlig smittsam djursjukdom som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa. Från och med den 1 juli 1999 är den anmälningspliktig. Förändringen innebar att all obligatorisk sjukdomsbekämpning med smittspårning, avlivning, och smittsanering upphörde i drabbade flockar. Det fanns flera orsaker till att Jordbruksverket fattade detta beslut. Smittspårning i samband med utbrotten, tillsammans med en blodprovsundersökning som genomfördes av SVA i södra Sverige 1996 visade att ILTV fanns spritt i flera delar av landet. Den samlade bedömningen var att det fanns små möjligheter att förhindra ytterligare utbrott.

Förekomst i Sverige

Hobbyhöns

I Sverige förkommer ILT framförallt bland tamhöns i hobbyflockar. Utbrott sker i olika typer av hobbybesättningar med rasfjäderfän, lanthöns, blandraser och hybridhöns i hela landet. Utbrotten är relativt jämnt fördelade över olika årstider. En del av ILT-utbrotten som diagnostiseras på SVA har inträffat bland rasfjäderfän efter att fåglarna varit på utställning, men de flesta utbrotten bland hobbyhöns har skett efter inköp av nya höns. Handel med levande höns är därför sannolikt den viktigaste orsaken till smittspridning av ILTV.

Utbrott i kommersiella besättningar

Under de senaste åren har ILT-utbrott även inträffat i kommersiella hönsbesättningar. År 2007 inträffade ett utbrott i en stor värphönsbesättning i Skåne och strax därefter (2008) påvisades ett utbrott på en mindre värphönsanläggning i sydöstra Sverige. År 2011 drabbades ytterligare en mindre värphönsbesättning i Skåne och i mars 2013 diagnostiserades ett utbrott i Skåne på en avelsanläggning med slaktkycklingföräldrar. Förutom dessa utbrott anses den kommersiella sektorn i Sverige vara fri från ILTV.

Andra fjäderfän

Ett enstaka ILT-utbrott har påvisats bland fasaner i en viltfågelbesättning i Sverige. I detta fall smittades fasanerna sannolikt av tamhöns på samma gård.

Figur 1. Antal konfimrerade ILT-utbrott sedan 1997 (källa: SVA, Avdelningen för djurhälsa och antibiotikafrågor). (Klicka på bilden för ett större format.)

Observera att resultaten enbart baseras på obduktioner.

Ökar antalet ILT-utbrott?

Det finns skäl att tro att det verkliga antalet utbrott är högre än de som diagnostiseras och rapporteras till Jordbruksverket. Mycket talar för att ökningen av antalet utbrott beror på att ILTV har fått ökad spridning i Sverige, men det finns inga säkra uppgifter. En annan förklaring kan vara att den ökade uppmärksamheten kring sjukdomen leder till att fler fall påvisas.

Förekomst av ILT i våra grannländer

Norge: I Norge förekommer sporadiska utbrott av ILT bland hobbyhöns. Sjukdomen bekämpas aktivt genom avlivning och sanering. Vaccination är inte tillåten. (Källa: Veterinærinstituttet, Norge). Läs mer om ILT i Norge.
Danmark
: ILT förekommer sporadiskt bland hobbyhöns i Danmark. Efter ett utbrott sätts besättningen under offentlig kontroll till dess att 60 dagar passerat efter de sista symtomen. Vaccination är tillåten i hobbybesättningar. (Källa: Fjerkræklinikken, Danmark)

Finland: I Finland har enstaka ILT-fall konstaterats (första konstaterade utbrottet 2012). En blodprovsundersökning som gjordes under våren 2011 visade att cirka en tredjedel av de undersökta hobbybesättningarna men ingen av de undersökta kommersiella flockarna hade antikropar mot ILTV. Vaccination utförs ej. (Källa: EVIRA, Finland). Läs mer om ILT i Finland.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls