Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Vem gör vad i kontrollen av livsmedelskedjan?

Foder och djurhälsa

Jordbruksverket kontrollerar foderfabriker medan länsstyrelserna gör foderkontroller hos lantbrukarna. Kontrollen av djurhälsa ligger på länsstyrelserna. SVA är en expertmyndighet som ger råd till Jordbruksverket och länsstyrelserna i frågor om foder och djurhälsa och har en kontinuerlig sjukdomsövervakning.

Djurskydd

Länsstyrelserna kontrollerar de djurhållare som finns inom det egna länet. Jordbruksverket är en central myndighet och ansvarar för att utforma bestämmelser baserat på de lagar som gäller i Sverige och EU. Jordbruksverket samordnar också länsstyrelsernas arbete med djurskydd samt ger dem råd och vägledning.

Växtskydd

Kontrollen av allvarliga växtskadegörare utförs i huvudsak av Jordbruksverket i produktion av växter, vid import och export samt på marknaden.

Mat

Livsmedelsverket gör kontroller på cirka 600 livsmedelsanläggningar, vanligtvis större företag till exempel mejerier. Därutöver utför Livsmedelsverkets veterinärer kontroller på slakterier. Kommunerna gör kontroller på de livsmedelsföretag som finns inom den egna kommunen. Livsmedelsverket stöttar kommunerna i denna verksamhet. Länsstyrelsen har förutom ansvaret för primärproduktionen en kontrollfunktion så att kommunernas kontroll följer lagstiftningen. 

Analyser

Livsmedelsverket och SVA har nationella referenslaboratorier för vissa typer av analyser som regleras i den internationella- och EU-lagstiftningen.

Ekologisk produktion

Kontroll enligt de krav som gäller för att man ska få kalla en produkt ekologisk görs av privata kontrollorgan. 

Import

Importerade produkter och djur kontrolleras genom importkontrollen. 

Beredskap

Samtliga myndigheter har beredskapsplaner i händelse av att en kris uppstår och går också alltid att nå även utanför arbetstid.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls