Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Forskningsprojektet CLINF

CLINF (Climate-change Effects on the Epidemiology of Infectious Diseases and the Associated Impacts on Northern Societies) är ett nordiskt excellenscenter inom NordForsk-programmet ”Ansvarsfull utveckling i Arktis”. Målet är att identifiera och undersöka klimatförändringens effekter på den geografiska spridningen och epidemiologin för människors och djurs infektionssjukdomar i den nordiska regionen och i Ryssland. I CLINF-projektet kommer forskarna särskilt att studera klimatförändringens effekter på djur i de nordliga regionerna mot bakgrund av socioekonomiska och förvaltningsmässiga villkor.

Den nya förståelsen för klimatförändringens effekter på den geografiska spridningen och epidemiologin för klimatkänsliga infektioner vill vi använda till praktiska redskap för beslutsfattare som ansvarar för samhällsutvecklingen i norr, både genom att tillhandahålla relevanta data och genom att utveckla ett övervakningssystem för klimatkänsliga infektioner på lokal nivå.

Sammanfattning av projektet

Klimatförändringen är framför allt kännbar i de norra regionerna, där förändringens hastighet och omfattning är större än någon annanstans. Ekologiska förändringar, till följd av klimatförändringen, kommer sannolikt att flytta de geografiska gränserna för klimatkänsliga infektioner norrut och då öka risken för att människor och djur utsätts för nya och/eller befintliga infektioner. De flesta klimatkänsliga infektioner är zoonoser, vilket betyder att de smittar mellan djur och människa. Sådana zoonoser kan bäras av smittspridare som myggor och fästingar och djur som fungerar som reservoarer, som fåglar, grävlingar och rådjur, när de förflyttar sig norrut.

Nya sjukdomar är allvarligt för många nordliga samhällen som är beroende av djurhållning, som av får och ren, och andra aktiviteter som jakt, fiske och turism. Längst upp i norr är det också viktigt för livsuppehället, kulturen, identiteten, konsten och synen på världen. Därför måste dessa samhällen hantera de komplexa följder som uppstår vid en ökad exponering för klimatkänsliga infektioner, detta samtidigt med de direkta utmaningar som klimatförändringarna utgör för hälsan och ekonomin. Klimatförändringens följder för samhället förvärrar infektionernas direkta effekter på människors och djurs hälsa och kan ge en blandning av samhälleliga, ekonomiska, politiska och kulturella förändringar.

I CLINF-projektet ägnar sig forskarna åt dessa förändringar som spänner över flera vetenskapliga områden. Ny kunskap kan bli värdefull för utvecklingen av anpassningsförmåga, som är helt avgörande för att försäkra sig om en socioekonomisk utveckling och livskraftiga samhällen i norr. CLINF arbetar med en kombinerad analys av hälsostatistik, potentiella landskapsförändringar och tillhörande förflyttning av klimatkänsliga infektioner, bedömning av risk- och samhällskostnader, anpassningsförmåga att hantera risker och kostnader samt genom att stärka samhällets infrastruktur för klimatkänsliga infektioner. SVA har t.ex. studerat förekomsten av smittor hos renar och samlat in sjukdomsdata för djur i de nordiska länderna och Ryssland, kartlagt och analyserat förekomst av fästingar i norra Sverige och nya fästingarter i Sverige.

Hälsoeffekterna av klimatförändringar är dynamiska och komplexa. CLINF utgörs av en tvärvetenskaplig forskargrupp  med kontakter i olika delar av samhället. CLINF nyttjar befintliga infrastrukturer inom forskning och beslutsfattande, exempelvis det befintliga nätverket av fältstationer i norr används för övervakningssystem för tidiga sjukdomsutbrott på lokal nivå. Dessutom kommer CLINF att förbättra funktionen hos regionala modeller av hur klimatförändringar påverkar miljön, utforma lämpliga bedömningar av risker och anpassningsförmåga i samhället och ta fram nya kart- och datamodeller, som visar den nuvarande och den beräknade geografiska spridningen av klimatkänsliga infektioner. Resultaten kommer att göras tillgängliga för forskare, beslutsfattare och allmänheten i populärvetenskaplig form och i enlighet med principerna för öppen vetenskap.

Mer information

Läs mer på forskningsprojektets webbplats: www.clinf.org
SVA-forskare: Ann Albihn, Anna Omazic med flera

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls