Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Forskningsprojektet CLINF

CLINF (Climate-change Effects on the Epidemiology of Infectious Diseases and the Associated Impacts on Northern Societies) är ett nordiskt excellenscenter inom NordForsk-programmet ”Ansvarsfull utveckling i Arktis”. Det övergripande syftet är att identifiera och undersöka klimatförändringens effekter på den geografiska spridningen och epidemiologin för människors och djurs infektionssjukdomar i den nordiska regionen och i Ryssland. I CLINF-projektet kommer forskarna särskilt att studera klimatförändringens effekter på boskapsskötseln i de nordliga regionerna mot bakgrund av socioekonomiska och förvaltningsmässiga villkor.

Målet är att omvandla den nya förståelsen för klimatförändringens effekter på den geografiska spridningen och epidemiologin för klimatkänsliga infektioner till praktiska redskap för de beslutsfattare som ansvarar för samhällsutvecklingen i norr, både genom att tillhandahålla relevanta data i tillgänglig form
och genom att utveckla ett övervakningssystem för klimatkänsliga infektioner på lokal nivå.

Sammanfattning av projektet

Klimatförändringen är framför allt kännbar i de norra regionerna, där förändringens hastighet och omfattning är större än någon annanstans. Ekologiska förändringar, som härrör från klimatförändringen, kommer sannolikt att förflytta de geografiska gränserna för klimatkänsliga infektioner norrut och därigenom öka risken för att människor och djur utsätts för nya och/eller befintliga infektioner. De flesta klimatkänsliga infektioner är zoonoser som smittar mellan djur och människa. Sådana infektioner kan bäras av smittspridare som fästingar och djur som fungerar som reservoarer, som grävlingar och rådjur,
när de förflyttar sig norrut.

Detta är allvarligt för många nordliga samhällen som är beroende av boskapsskötsel, som får och ren, och andra aktiviteter som jakt, fiske och turism. Längst upp i norr spelar detta också en viktig roll för livsuppehället, kulturen, identiteten, konsten och synen på världen. Därför måste dessa samhällen
hantera de komplexa följder som uppstår vid en ökad exponering för klimatkänsliga infektioner, jämte de direkta utmaningar som klimatförändringarna utgör för hälsan och ekonomin. Klimatförändringens samhälleliga följder förvärrar därmed infektionernas direkta effekter på människors och djurs hälsa,
vilket skapar ett dynamiskt integrerat scenario av samhälleliga, ekonomiska, politiska och kulturella förändringar.

I CLINF-projektet kommer forskarna att ägna oss åt dessa dynamiskt integrerade förändringar. Syftet med projektet är att bidra med värdefull kunskap för utvecklingen av anpassningsförmåga, som är helt
avgörande för att försäkra sig om socioekonomisk utveckling och livskraftiga samhällen i de föränderliga regionerna i norr. CLINF-projektet kommer att arbeta med de klimatkänsliga infektionerna i norr genom att utföra en kombinerad analys av hälsostatistik, potentiella landskapsförändringar och tillhörande förflyttning av klimatkänsliga infektioner, bedömning av risk- och samhällskostnader, anpassningsförmåga att hantera risker och kostnader samt genom att stärka samhällets infrastruktur för klimatkänsliga infektioner. Anpassningsförmåga, genuseffekter och traditionell kunskap kommer därigenom att användas som integrerande faktorer.

De eventuella hälsoeffekterna av klimatförändringar är dynamiska och komplexa. CLINF-konsortiet omfattar en multidisciplinär forskargrupp med många samarbetspartners inom olika vetenskapsgrenar och från olika delar av samhället. CLINF kan dra nytta av befintliga infrastrukturer inom forskning
och beslutsfattande, där exempelvis det befintliga nätverket av fältstationer i norr kommer att användas för att införa ett övervakningssystem för tidiga infektionsutbrott på lokal nivå. Dessutom kommer CLINF att förbättra funktionen hos regionala modeller av hur klimatförändringar påverkar miljön, utforma lämpliga bedömningar av samhällsrisker och anpassningsförmåga och ta fram nya kart- och datamodeller, som visar
den nuvarande och den beräknade geografiska spridningen av framväxande klimatkänsliga infektioner. Resultaten kommer att göras tillgängliga för forskare, beslutsfattare och allmänheten i populärvetenskaplig form, i enlighet med principerna för öppen vetenskap.

Mer information

Läs mer på forskningsprojektets webbplats: www.clinf.org
Koordinatorer: Birgitta Evengård, Umeå universitet, Ann Albihn, SVA, och Tomas Thierfelder, SLU.
Kontakt: Svenja Stöven, svenja.stoven@umu.se.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls