Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Salmonella i foder

Fodertillverkaren är ansvarig för att tillverka ett salmonellafritt foder. Foto: SVA

Bakgrund

Arbetet med att undersöka foder för salmonella inleddes i slutet av 1950-talet, i form av en frivillig överrenskommelse mellan SVA och foderindustrin. Genom undersökningar kunde man visa att salmonella kan spridas från foder till livsmedelsproducerande djur, något som inte var känt vid denna tidpunkt.

Salmonellakontrollen av foder kom sedermera att bli en viktig del av den framgångsrika svenska salmonellakontrollen av livsmedelsproducerande djur, vilket skilde oss från andra länder. Insikten att foderråvaror kan innehålla salmonella gjorde att kontrollåtgärder tidigt kunde införas avseende importen av framför allt animaliska foderråvaror. År 1991 tillkom ett helt nytt kontrollprogram för salmonella i foder som baseras på HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)-principerna. Detta program blev obligatoriskt 1993 då det infördes i Jordbruksverkets föreskrifter.    

Import och införsel av foderråvaror

Riskråvaror provtas ofta redan i utlandet, till exempel vid den europeiska omlastningshamnen. Foto: SVA

Foderråvaror är klassificerade enligt vilken salmonellarisk de utgör: foderråvaror av animaliskt ursprung (S1 – egentligen fiskmjöl) och foderråvaror av vegetabiliskt ursprung (S2 – egentligen sojamjöl och vissa rapsprodukter respektive S3 – egentligen ris och vissa rapsprodukter)*.

Alla importerade/införda foderråvaror som klassificeras enligt S1, S2 och S3 måste provtas för salmonella. Ofta provtas riskråvarorna redan i utlandet, till exempel vid den europeiska omlastningshamnen. Målet med detta är att provsvaret ska vara klart när varan anländer till Sverige för att då kunna vidta korrekta åtgärder vid smittade partier.

Enbart råvaror där salmonella ej har påvisats får gå in i produktionen och om ett råvaruparti är salmonellakontaminerat förvaras det separat och syrabehandlas innan den provtas på nytt eller sänds tillbaka till säljaren.

Är provsvaret negativt efter syrabehandlingen får råvaran gå in i produktionen men får enbart användas till foderblandningar som värmebehandlas. Provtagningsmodellen för foderråvaror är beräknad att med 95 procents sannolikhet upptäcka en salmonellasmitta i 5 procent av partiet. 

Tillverkning

Vid tillverkning av foderråvaror som är klassificerade som S2 eller S3 ska foderföretaget ha ett salmonellakontrollprogram som garanterar att foderråvaran är säker att använda. 

* SJVFS 2006:81 bilaga 4 (senast uppdaterad version SJVFS 2011:40) 

Läs mer

Salmonella i foder

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls