Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Salmonella i foder

Fodertillverkaren är ansvarig för att tillverka ett salmonellafritt foder. Foto: SVA

Bakgrund

Arbetet med att undersöka foder för salmonella inleddes i slutet av 1950-talet, i form av en frivillig överrenskommelse mellan SVA och foderindustrin. Genom undersökningar kunde man visa att salmonella kan spridas från foder till livsmedelsproducerande djur, något som inte var känt vid denna tidpunkt.

Salmonellakontrollen av foder kom sedermera att bli en viktig del av den framgångsrika svenska salmonellakontrollen av livsmedelsproducerande djur, vilket skilde oss från andra länder. Insikten att foderråvaror kan innehålla salmonella gjorde att kontrollåtgärder tidigt kunde införas avseende importen av framför allt animaliska foderråvaror. År 1991 tillkom ett helt nytt kontrollprogram för salmonella i foder som baseras på HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)-principerna. Detta program blev obligatoriskt 1993 då det infördes i Jordbruksverkets föreskrifter.    

När salmonella upptäcks i foder

Sanering, efter misstanke om fodersmitta. Foto: SVA

När salmonella påvisas i produktionslinjen vidtas alltid åtgärder. Tillverkas fjäderfäfoder och salmonella hittas efter värmebehandling stoppas utleverans och tillverkning direkt. I annat fall görs en större provtagning längs linjen för att se hur utbredd smittan är och var den finns längs linjen. Vilka åtgärder som sätts in beror på resultatet från den inledande provtagningen, vilket beskrivs i ”Nationella branschriktlinjer för provtagning för övervakning av salmonella i fodertillverkning och åtgärder i händelse av fynd (pdf)" samt i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om foder (SJVFS 2006:81)**. Oberoende av resultatet från den större provtagningen saneras alltid området runt platsen där det första positiva provet hittades.

När salmonella påvisas hos kund, det vill säga djurägaren, ska prover tas ut från den aktuella linjen där fodret tillverkats till den aktuella kunden. Vid varje utlastning tas det ut ett prov som sparas av foderföretaget i minst tre månader. Dessa prov tas ut för att företaget i eventuell diskussion med kund ska kunna gå tillbaka och analysera det för önskad parameter. Och dessa utlastningsprov kan vid behov också analyseras för salmonella vid misstanke om fodersmitta.  
Efter sanering, oberoende om ifall den varit begränsad eller total, ska resultatet av saneringsarbetet kontrolleras genom en kompletterande provtagning och analys.   

** SJVFS 2006:81 bilaga 7 (senast uppdaterad version SJVFS 2011:40)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls