Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Transportsjuka (Glässer's sjukdom) hos gris

Transportsjuka (Glässers sjukdom) orsakas av Haemophilus parasuis. Bakterien finns i grisbesättningar över hela världen, även i besättningar med god hälsa. Smittämnet är allmänt spritt men sjukdomen diagnosticeras relativt sällan i Sverige, eftersom det i de flesta besättningar råder en balans mellan smittämnet och grisarnas immunitet.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Smittämne och smittvägar

Haemophilus parasuis är en liten, stavformad gramnegativ bakterie. Minst femton olika serotyper har identifierats. Bakterien kan ofta isoleras från näshålorna hos friska grisar i alla åldrar och sprids genom trynkontakter och som aerosol.

Klinisk bild

Transportsjuka ses framförallt då grisar med hög hälsostatus möter grisar med lägre hälsostatus (som vid transporter) och smittas av dessa. Haemophilus parasuis kan då orsaka svår, akut insättande sjukdom med nedsatt allmäntillstånd, feber, andnöd, varma svullna leder, hälta, ovilja att stå eller flytta sig, darrningar, förlamning och plötslig död. Grisar som återhämtar sig från den akuta fasen kan bli eftersatta och utveckla hältor.

Glässers sjukdom kan drabba allt från enstaka till många grisar i en besättning. Detta tillsammans med de ospecifika symtomen gör att sjukdomen kan vara svår att skilja från många andra sjukdomar. Dessa omfattar sjukdomar som orsakar till exempel CNS-symptom, blodförgiftning eller ledinflammation.

Provtagning och diagnostik

Diagnosen konfirmeras vid obduktion genom odling av Haemophilus parasuis från skador på serösa hinnor, ryggmärgsvätska, leder eller andra vävnader. Seröst exsudat från till exempel hjärna eller lungsäck kan också användas för odling. Påvisade isolat måste särskiljas från andra Haemophilus- liknande organismer, särskilt Actinobacillus suis.

Behandling och förebyggande åtgärder

Transportsjuka kräver parenteral behandling med antibiotika. En tidigt insatt behandling är viktigt för prognosen. Det kan vara indicerat att behandla alla grisar i boxen för att förhindra att sjukdomen sprider sig.  I besättningar som drabbats av transportsjuka uppstår med tiden en balans mellan smittämnet och grisarnas immunitet. Det finns vaccin som förebygger transportsjuka och som kan användas fram till dess att denna balans inträder, eller i icke-immuna besättningar vid försäljning av djur till besättningar där Haemophilus parasuis förekommer.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls